Motie ‘onderhandelen beëindiging deelname GRNR’ aangenomen

Barendrecht neemt samen met Rotterdam en Ridderkerk risicodragend deel aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Een project van € 300 miljoen euro, op Ridderkerks grondgebied. Dit project eindigt uiterlijk 1 januari 2030. EVB wil dat Barendrecht met Rotterdam en Ridderkerk in gesprek c.q. onderhandeling treedt om het aandeel zo snel en gunstig mogelijk af te bouwen. En daartoe hebben we een voorstel ingediend.

Op initiatief van EVB raadslid Lennart van der Linden is de motie ‘onderhandelen beëindiging deelname GRNR’ ingediend in de raadsvergadering van 22-09-2020.

Aangezien twee raadsleden van de coalitiepartijen afwezig waren, had EVB een meerderheid in de gemeenteraad. Na stemming is de motie dus aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie onderhandelen beëindigen deelname GRNR

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

 De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 22 september 2020

Constaterende dat:

  • Het maatschappelijk voordeel voor Barendrecht van deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (hierna: GRNR) vooralsnog beperkt is;
  • De gemeente Barendrecht het risico loopt dat zij moet bijdragen in een negatief resultaat van GRNR;
  • Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ook verder ontwikkeld kan en zal worden zonder risicodragende participatie van Barendrecht;
  • Heroverweging van het AGF-label thans actueel is;
  • De GRNR hoe dan ook voor bepaalde tijd is, met een looptijd tot 1 januari 2030;

Overwegende dat:

  • De analyses, conclusies en aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Nieuw Reijerwaard: Grond voor twijfel’ aanleiding bieden voor heroverweging van deelname aan deze GR;
  • Deelname aan de GRNR de gemeente Barendrecht jaarlijks ruim € 35.000 aan ambtelijke en bestuurlijke capaciteit kost, terwijl Barendrecht kampt met een forse bezuinigingsopgave;
  • De bestuurlijke verhoudingen in de Gemeenschappelijke Regeling thans constructief zijn, hetgeen positief onderhandelen bevordert;

 Verzoekt het college om:

  • In gesprek c.q. onderhandeling te treden met de gemeente Ridderkerk, de gemeente Rotterdam en andere relevante stakeholders, met als doel de risicodragende participatie van Barendrecht in de GRNR zo snel en zo gunstig mogelijk te beëindigen.
  • De gemeenteraad in kennis te stellen van het behaalde onderhandelingsresultaat, zodat mogelijke vervolgstappen zorgvuldig kunnen worden afgewogen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 22 september 2020,
Echt voor Barendrecht

Lennart van der Linden


Share this: