Motie ‘Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen’ aangenomen

Vanavond is op initiatief van ons raadslid Kevin van Bommel met steun van D66 en de PvdA een motie aangenomen met als doel om in het te ontwikkelen stationsgebied concreet woningen voor Barendrechtse jongeren te realiseren. Hier kan en moet het echt gebeuren! Zoals we in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 (punt 7) hebben bepleit!

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen’
Ex. artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 29 oktober 2019

 Constaterende dat:

  • er voor Barendrechtse jongeren beperkte mogelijkheden zijn om zich te vestigen in Barendrecht;
  • de verantwoordelijk portefeuillehouder heeft aangegeven voorstander te zijn van ‘’Barendrecht First’’ in het interview van 26 september jl. in weekkrant De Schakel.

Overwegende dat:

  • de ontwikkeling ‘De Stationstuinen’ een uitgelezen mogelijkheid is om op deze locatie jongerenhuisvesting te realiseren.

Verzoekt het college:

  • in de gebiedsvisie ‘de Stationstuinen’ als uitwerking van het Koersdocument, jongerenhuisvesting nadrukkelijk een plek te geven;
  • voor de voorjaarsnotabehandeling 2021 aan de gemeenteraad te presenteren hoeveel woningen voor Barendrechtse jongeren er in dit gebied concreet kunnen worden gerealiseerd en wat daar voor nodig is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 29 oktober 2019

Echt voor Barendrecht, Kevin van Bommel

D66,  Marcel van Prehn

Share this: