Motie ‘heroverweging afvalbeleid’ afgewezen

Op initiatief van EVB raadslid Miranda Mes is de motie ‘Heroverweging afvalbeleid’ ingediend in de raadsvergadering van 29-10-2019.

De achtergond voor deze motie kunt u hier nalezen.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie afgewezen. De coalitie van CDA, VVD, SGP/CU, PvdA, GroenLinks en D66 stemde namelijk tegen deze motie. Onverlet blijft dat EVB de uitrol van het afvalbeleid ook in de toekomst kritisch blijft volgen. Barendrecht verdient beter!

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘Heroverweging afvalbeleid’
Ex artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 29 oktober 2019

Constaterende dat:

  • de uitvoering van het afvalbeleidsplan tot veel ophef in Barendrecht leidt;
  • in Buitenoord, een van de grootste wijken van Barendrecht, en ook in delen van Molenvliet om organisatorische redenen geen gebruik gemaakt kan worden van “mini”containers en bewoners ter plaatse hun GFT-afval middels bovengrondse cocons, en hun papier middels extra ondergrondse containers kunnen aanbieden;
  • er nog veel meer plaatsen zijn waar organisatorische uitdagingen zijn om de containers op te halen, maar deze bewoners geen alternatief aangedragen krijgen.

Overwegende dat:

  • het tempo waarin en de wijze waarop het nieuwe afvalbeleid wordt uitgevoerd, onder meer door het ontbreken van inspraak, tot weerstand tegen dit beleid onder een groot aantal
    inwoners van Barendrecht heeft geleid;
  • dit afbreuk doet aan draagvlak voor de plannen;
  • draagvlak nu juist een basisvoorwaarde is om de doelstelling van het nieuwe afvalbeleid, een significante verbetering van het scheidingspercentage in Barendrecht, te behalen.

Verzoekt het college:

  • per direct te stoppen met de verdere uitrol van dit nieuwe afval inzamelingssysteem;
  • om zo snel mogelijk, nog voor het kerstreces, met een raadsvoorstel te komen tot uitstel dan wel intrekking van het op 2 april 2019 vastgestelde afvalbeleid, zodat zowel het college van B&W als de gemeenteraad zich zorgvuldig kunnen beraden op de vervolgstappen die nodig zijn voor een goed, in de samenleving breed gedragen, afvalbeleid voor Barendrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.
Barendrecht, 29 oktober 2019
Echt voor Barendrecht
Miranda Mes-le Feber

Share this: