Motie ’Ark/Tweemaster via de gemeenteraad’ unaniem aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Lennart van der Linden is gezamenlijk met SGP/CristenUnie en D66 de motie ’Ark/Tweemaster via de gemeenteraad’ ingediend in de raadsvergadering van 09-07-2019. Na stemming in de gemeenteraad is deze motie unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ’Ark/Tweemaster via de gemeenteraad’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 9 juli 2019

Constaterende dat:

 • de gemeente Barendrecht de komende jaren voornemens is om miljoenen te investeren in nieuwbouw van basisscholen de Ark en de Tweemaster;
 • gedurende de afgelopen jaren meerdere malen is gesproken in het college van B&W en de gemeenteraad over deze plannen;
 • er afgelopen maand een locatie onderzoek is verschenen met een analyse van de verschillende mogelijkheden;
 • de gemeenteraad eerder was toegezegd (voorjaarsnota 2019) dat we voor deze investeringen een separaat raadsvoorstel zouden krijgen.

Overwegende dat:

 • nieuwbouw van de Ark en de Tweemaster een project is:
  1. dat een aanzienlijke investering van gemeenschapsgeld vergt;
  2. dat zeer lange termijn impact heeft (schoolgebouwen worden in 40 jaar afgeschreven);
  3. waarbij beide scholen zich op slechts een paar honderd meter van elkaar bevinden;
  4. waarbij er diverse scenario’s mogelijk zijn aan keuze mogelijkheden (renovatie, nieuwbouw, samenvoegen, combinatie met andere activiteiten, combinatie met woningbouw);
 • de huidige routering van deze plannen betekent, dat de gemeenteraad geen brede, diepgaande afweging in scenario’s kan maken. Maar slechts miljoenenbedragen voteert voor het door het college van B&W gekozen voorkeursscenario;
 • het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen (EVB61) nu insinueert dat de gemeenteraad verder niet meer aan zet is voor deze plannen.

Verzoekt het college:

 • om de gemeenteraad in staat te stellen om middels een raadsconsultatie, met daarin de scenario’s ten aanzien van nieuwbouw van de Ark en de Tweemaster, een besluit te nemen over de nog resterende keuzemogelijkheden, waarbij alle relevante informatie om een afgewogen keuze te maken, wordt betrokken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 9 juli 2019

Echt voor Barendrecht, Lennart van der Linden

SGP/CristenUnie, Leendert Mijnders

D66, Marcel van Prehn