Kansen voor Barendrecht in nieuw regeerakkoord

Echt voor Barendrecht (EVB) heeft met veel interesse kennis genomen van het landelijke regeerakkoord dat vandaag werd gepresenteerd. We vergeleken het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” met ons tienpuntenplan voor Barendrecht: Visie, Actie, Resultaat! En we zien een aantal belangrijke kansen om ons lokale programma de komende jaren te realiseren!

Een eerste analyse:

 1. Het kabinet wil graag werken aan een (lokale) betrouwbare en dienstbare overheid die dichtbij de mensen staat. En die gaat voor persoonlijk contact. Exact dat wil EVB de komende jaren bereiken met een slagvaardige en betrokken eigen organisatie. Dichtbij onze inwoners! Bovendien schrapt het kabinet de opschalingskorting, een regeling die gemeenten minder geld geeft als zij niet willen fuseren. Een mooie koerswijziging!
 2. Het regeerakkoord spreekt over het belang van breed maatschappelijk draagvlak. Iets wat bij het Barendrechtse afvalbeleid compleet ontbrak. Men dramde door. Het regeerakkoord benadrukt het tegengaan van verrommeling van het landschap, hoewel kliko’s hier niet worden genoemd. Het enige afval dat in het regeerakkoord wordt benoemd is kernafval. Wel lezen we over de circulaire economie. Wij zien daar kansen, namelijk door het realiseren van een modern, aansprekend en innovatief afvalaanbiedstation met ruime openingstijden!
 3. Veiligheid! In het regeerakkoord lezen we dat men meer wijkagenten wil en recht wil doen aan de norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners. EVB pleit hier samen met veel inwoners, al jaren voor. Ook lezen we dat verkeersveiligheid een speerpunt is. Met name in de wijken en in samenwerking met gemeenten. Daar gaan wij ook voor.
 4. Betaalbaar wonen. In het regeerakkoord lezen we veel steun voor onze lokale woonplannen voor Barendrecht. Zoals versneld bouwen van betaalbare woningen o.a. voor starters. Er komt meer instrumentarium tegen woekerhuur. En innovatief bouwen (prefab), transformatie van kantoren naar woningen en het steunen van ideeën voor coöperatieve woonprojecten zien we ook terug.
 5. De kwaliteit van de buitenruimte krijgt in het regeerakkoord aandacht. We lezen dat een nieuw kabinet zich inzet voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze natuur, het tegengaan van verzakking, het voorkomen van verrommeling en verdozing van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energie transitie. Wij willen dit op wijkniveau in Barendrecht realiseren. Goed onkruidbeheer, goede straten en wegen en veel en fraai groen in en om de wijken.
 6. In ons programma Echt voor ouderen staat natuurlijk dat wij het gratis OV willen behouden. Dat lezen we niet terug in het regeerakkoord. Maar wel verbetering van het OV. En, ook een punt in ons programma, waardige ouderenzorg en inzet op innovatieve combinaties van wonen en zorg. In de eigen woon- en leefomgeving.
 7. Sporten en recreatie krijgt in het regeerakkoord een aparte paragraaf toebedeeld. We lezen dat sportverenigingen geholpen gaan worden. Wij staan klaar om dat waar te maken in Barendrecht. Er liggen een aantal mooie ambities en plannen bij onze verenigingen, die onze steun verdienen!
 8. De sloop van ’t Trefpunt (ons 8e punt) is natuurlijk wel heel specifiek op Barendrecht gericht. Toch zien we aankopingspunten in het regeerakkoord: er komen extra investeringen op cultuurparticipatie en -educatie. En aandacht voor onze geschiedenis. Nou daar maakt in Barendrecht ’t Trefpunt onderdeel van uit!
 9. EVB staat voor logisch milieubeleid. Dus meer groen. En geen megawindturbines in dichtbebouwd gebied. Ook geen zonnepanelen in onze natuur, maar slechts op daken. Hier zien we een kentering in het regeerakkoord. Men gaat afstandsnormen van turbines tot woningen nader uitwerken. En alleen nog maar zonnepanelen bij dubbel ruimtegebruik toestaan. En op daken. Verder wil men in het regeerakkoord ook het toevoegen van meer groen en water bevorderen in dichtbebouwd gebied. Dit zijn in ieder geval logische keuzes!
 10. Financiën: het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor gemeenten om hen te helpen beleid uit te voeren. Dat in combinatie met onze ambities om te besparen, onder andere op het aantal wethouders en door minder verspilling, biedt kansen om onze wensen te realiseren binnen een mooi toekomstbestendig huishoudboekje.

  Kortom: het regeerakkoord landelijk is nog pril. Maar EVB leest er toch best wel kansen in die Barendrecht de komende jaren mooier kunnen maken!

Share this: