Jongeren voor Barendrecht

EVB: Jongeren in beeld

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Jongeren zijn de toekomst! Voor die toekomst zet EVB zich graag in. In ons 10-puntenplan beloofden we jongeren serieus te nemen. Dit kan volgens EVB alleen door hen zelf actief mee te laten denken over de toekomst van  Barendrecht. Tot 28 april 2016 was het niet makkelijk voor jongeren om hun stem te laten horen. We hebben daarom inspraak georganiseerd in de vorm van twee bijeenkomsten. Daaruit blijkt dat er animo en bereidheid is tot inzet, mooi!

Wie heeft u gesproken?
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we met de aanwezige jongeren gebrainstormd en gediscussieerd. Er is behoefte aan een platform, waar jongeren hun ideeën kunnen laten horen. Jonge mensen hebben namelijk talloze goede en creatieve ideeën, op terreinen waar volwassenen vaak minder mee bezig zijn.  EVB kwam vervolgens met het idee om een jongerenafdeling te starten waar jongeren hun stem kunnen laten horen richting politiek en lokaal bestuur.

Ook veel volwassenen reageerden positief: “Eindelijk komt er een vereniging die de jongeren van Barendrecht gaat vertegenwoordigen!”

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?
Alle informatie is opgehaald door contact met mensen in de omgeving van Barendrecht. Al eerder was ons opgevallen dat jongeren relatief weinig invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Er wordt vooral veel óver hen gesproken, in plaats van met hen. En dan vaak in negatieve zin, bijvoorbeeld het veroorzaken van overlast. Dat is onterecht. Er blijken veel goede ideeën en actuele thema’s. Er liggen kansen. Er is bijvoorbeeld best weinig voor jongeren te beleven in Barendrecht. Ook betaalbare huisvesting voor jongeren en starters is er niet voldoende. Deze elementen worden ervaren als een beperking van Barendrecht en vragen aandacht.

Wat is het vervolg?
Om deze jongerenthema’s verder uit te werken in concrete plannen, is 28 april 2016 Jongeren Voor Barendrecht (JVB) opgericht. Onder leiding van EVB fractielid Joris Modderman (voorzitter), Lianne Brand (secretaris) en Marcel Bostelaar (penningmeester) zal JVB zich gaan inzetten voor jongeren in Barendrecht.

De komende periode zal JVB zich vooral gaan richten op de volgende onderwerpen 1. Huisvesting, 2. Werk, en 3. Openbaar vervoer. Daarnaast zal een werkgroep worden ingesteld om evenementen te organiseren. Heb jij ook goede ideeën, wil je meepraten óf meeluisteren? Meld je dan aan via www.echtvoorbarendrecht.nl

Share this: