vragen aan College over hondenpoep en verzakkingen

Vragen naar aanleiding van klachten inwoners uit de wijken Riederhoek en Binnenland over onderhoud buitenruimte en hondenpoep.
Geacht College,
Tijdens de frequente wijkbezoeken door EVB bereiken ons met regelmaat aanzienlijk veel klachten over slecht onderhoud van de buitenruimte. Met name in de wijk Riederhoek werd recentelijk melding gemaakt van niet uitgevoerd onderhoud van verzakkende fiets- en voetpaden en onveilige oversteekplaatsen op met name de rondwegen Portlandsebaan en Smithoeksebaan. Ook werd veelvuldig geklaagd over vervuiling en stankoverlast door niet opgeruimde hondenpoep.

hondenpoep niet op de stoep

In het kader van financiële ombuigingen heeft het toenmalig college met instemming van de toenmalige gemeenteraad vanaf het jaar 2009 forse bezuinigingen en beleidswijzigingen doorgevoerd op onder andere het onderhoud van de buitenruimte. In de tweede bestuursrapportage 2011 worden bij de voortgang aan gerealiseerde bezuinigingen onderdelen genoemd die mogelijk betrekking hebben op deze meldingen en klachten:

* “Post G19, 2009. Planmatig onderhoud wegen. Aanpassen van de onderhoudscyclus van wegen. Op het planmatig onderhoud kan worden bezuinigd door de onderhoudscyclus van 30 naar 33 jaar te verruimen. Het is dan echter belangrijk dat het dagelijks onderhoud optimaal blijft plaatsvinden. De bezuiniging komt daarom geheel uit het planmatig onderhoud. De bezuiniging kan structureel € 200.000 bedragen. Hierin is begrepen een besparing op wegmetingen en belijningen. De beeldkwaliteit wordt losgelaten.”
* “Post G83, 2010. Hondenpoepzuiger. Bezuinigen op de poepzuiger door deze bijvoorbeeld in de winter minder vaak in te zetten. Er zou voor een vorm te kiezen zijn waarbij in de periode dat de gazons niet meer worden gemaaid (ruwweg van half november tot half maart) het schoonmaken van de uitlaatplaatsen verschuift van 1x per week naar 1x per twee weken. De uitlaatplaatsen zullen dan ook meer vervuilen, maar stankoverlast valt in deze periode minder te verwachten. Van de 16 weken tussen half november en half maart zullen er dan 8 onderhoudsbeurten vervallen. Geraamde bezuiniging € 6.300. De wijziging is reeds in het onderhoudsbestek doorgevoerd en is vanaf 1-1-2011 toegepast”
EVB heeft met betrekking tot dit onderwerp de volgende vragen:

1. Is dit beleid zoals bovenomschreven nog altijd van kracht?
2. Heeft het beleid dat tot deze bezuinigingen heeft geleid invloed op de door de bewoners van deze wijk genoemde klachten van achterstallig onderhoud fiets- en voetpaden, de onveilige situaties bij oversteekplaatsen op de genoemde rondwegen en de omschreven irritatie door hondenpoep?
3. Zo ja, vindt het college dat deze bezuinigingen opwegen tegen de onveiligheid bij de genoemde oversteekplaatsen op de genoemde rondwegen, tegen de overlast door de terugstelling van planmatig onderhoud en tegen de irritatie door het minder inzetten van de hondenpoepzuiger die met deze bezuinigingen gepaard zijn gegaan?
4. Wat zou het college kunnen doen om deze klachten te verminderen dan wel weg te nemen?
Wij zien de beantwoording met veel interesse tegemoet.
Fractie Echt voor Barendrecht, 13 februari 2017.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.