Hoe staat het met de gemeentelijke financiën?

Het zijn financieel turbulente tijden voor gemeenten, dus niet alleen voor Barendrecht. Dat is een gevolg van hoge inflatie, de toenemende kosten in de jeugdzorg en doordat het rijk heeft besloten gemeenten minder geld toe te kennen vanaf 2026.

We zien dat onder andere terug in de dalende weerstandratio van onze gemeente (de verhouding tussen de financiële reserve en de verplichtingen van een gemeente). Door een lagere weerstandsratio heeft de gemeente minder financiële speelruimte om onverwachte kosten op te vangen. Echt voor Barendrecht vindt dat zorgelijk! Maar aan de andere kant is de gemeente ook geen spaarbank. Uiteraard moeten de financiën van de gemeente gezond blijven, maar geld dat via het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen wordt ontvangen, moeten ook wel ten gunste komen van onze inwoners. En dat zien we ook terug in het beleid van ons college.

Is Echt voor Barendrecht de kas aan het plunderen?

Uiteraard niet. Ons college is echter wel geconfronteerd met diverse kwesties die in de vorige collegeperiode 2018-2022 zijn blijven liggen en nu moeten worden aangepakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de nieuwbouw van ’t Trefpunt, de herontwikkeling rondom ’t Vlak, de scholenschuif (met heel urgent, de verbouwing van de door het vorige college aangekochte school op de Dierensteinweg) en achterstallig onderhoud van het zwembad.

Dit zijn helaas allemaal zaken die al geruime tijd gaande waren en waar het vorige college maar geen besluit over nam. Er waren wel veel onderzoeken en er werden steeds maar enquêtes gehouden, maar er waren maar weinig acties. Terwijl het in de politiek nu juist van belang is om besluiten te nemen en keuzes te maken, omdat uitstel tot stilstand leidt en uiteindelijk ook tot hogere kosten!

Het langdurig treuzelen door het vorige college laat dit ook zien. Zo zijn de hierboven genoemde kwesties nu aanzienlijk duurder geworden om uit te voeren. Zo is er voor de plannen rondom ’t Vlak nu 3,5 miljoen euro meer nodig. En de scholenschuif kost nu zelfs ruim 10 miljoen meer!

Herstelplan

Mede door al deze extra kosten ziet de begroting van onze gemeente er een stuk minder rooskleurig uit. Met instemming van de Provincie Zuid-Holland heeft ons college daarom een plan gemaakt om de financiën van de gemeente op termijn weer aan te vullen. Zo moet er in 2027 weer een sluitende begroting zijn. De zes oppositiepartijen (in de vorige collegeperiode met 6 wethouders in de coalitie) wilden dit al voor 2024 doen. Dit zou als gevolg hebben dat u als inwoner volgend jaar flink meer zou moeten betalen voor uw afvalstoffenheffing (23% meer!). Dat vonden wij, ook gezien het geblunder op dit dossier, onterecht. EVB bekijkt liever per jaar hoe er eventueel bespaard kan worden. Ook omdat er mogelijk vanaf 2026 toch meer geld vanuit het Rijk naar gemeentes vloeit.

Wat moet ik nu in 2024 betalen?

In de komende jaren zal er wellicht meer bezuinigd moeten worden. We willen dit vooral doen door nog eens goed naar onze gemeentelijke organisatie te kijken en bijvoorbeeld op externe inhuur te besparen. In plaats van de rekening volledig bij u als inwoner neer te leggen. Volgend jaar zal uw OZB alleen een inflatiecorrectie kennen, de afvalstoffenheffing zal wel licht stijgen. Aan exorbitante belastingverhogingen zoals in de vorige collegeperiode doet EVB niet mee!

Share this: