Gemeentesubsidie KoW versus Personeelslasten

anitaGeacht college,
 
In het jaarverslag 2015 van Kijk op Welzijn wordt een beeld geschetst van de resultaten over 2015. In de visie wordt ingegaan op de drie thema’s van het welzijnswerk van de gemeente

Barendrecht, in welke context de gemeente behoefte heeft aan deskundige ondersteuning en uitvoering van beleid en waarin KoW het eerste aanspreekpunt is voor bewoners:

1) Actieve participatie
2) Een hoge mate van zelfredzaamheid
3) Onderlinge betrokkenheid
Binnen dit kader richt KoW zich op acht hoofdresultaten:
-Jeugdparticipatie, Ouderenparticipatie, Mantelzorgondersteuning,
Vrijwilligersondersteuning, Drukwerk & sociale activering, Sociale samenhang &participatie, Buurtsportcoach en als laatste Vraagwijzer.
KoW financiert haar werkzaamheden grotendeels met gemeentesubsidie, te weten  €1.426.781.  Daarnaast zijn er diverse baten, te weten € 192.946. Totaal had KoW in 2015 € 1.619.727
te besteden.

Van dit bedrag werd €1.127.742 aan personeelslasten besteed.

Vragen:

 1.  In het recente verleden hebben we i.v.m. een toenmalig subsidiënt van de gemeente Barendrecht gesproken over de status van salarissen, zoals de B3 status.
  Welke status hebben de salarissen van het personeel van KoW?
 2.  Wat zijn de juridische gevolgen van de status van de salarissen van het personeel van KoW?
 3.  Bij “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” staat dat in oktober 2015 een officieel samenwerkingsverband is getekend met Stichting Welzijn Albrandswaard waarbij KoW de directie en staffuncties zal leveren aan de stichting Welzijn Albrandswaard. Hierdoor kunnen beide organisaties significante financiële efficiences behalen.
  Wat zijn hiervan de gevolgen voor de subsidie vanuit de gemeente Barendrecht aan KoW?
 4. Bij de bezoldiging (onkostenvergoeding) van de Raad van Toezicht zien we dat er in 2015 mutaties zijn opgetreden ten opzichte van 2014, met als gevolg een verdubbeling van de
  bezoldiging. Zo zien we dat de onkostenvergoeding van de voorzitter van € 0 naar € 1400 is gegaan.
  Wat is de verklaring voor de diverse mutaties binnen de RvT?
Met het verzoek tot een inhoudelijk uitgebreide, schriftelijke beantwoording wacht ik de beantwoording met belangstelling af.
B.v.d.!
Met vriendelijke groet,
Anita van Ewijk
Fractie EVB

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.