EVB stelt wederom vragen over afvalbeleid

20191010 afvalbeleid
Fotobron: www.deschakelbarendrecht.nl

Barendrecht, 11 oktober 2019

Betreft: Vragen over afvalbeleid

Geacht college,

De uitvoering van het in april aangenomen afval beleidsplan is in volle gang. Er zijn inmiddels 4 inloopavonden geweest. Wij realiseren ons dat de uitvoering van dit plan een college bevoegdheid is. Echter de enorme hoeveelheid bewoners die op deze avonden geweest is en het chaotische verloop van deze avonden, maakt dat de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen heeft.

In Buitenoord komen geen containers omdat het blijkt dat het niet mogelijk is om opstelplaatsen te creëren. Er is nu voor gekozen om bovengrondse cocons voor GFT te plaatsen en extra papiercontainers.

1. Wanneer is bekend geworden dat het huis aan huis uitdelen van containers in de wijk Buitenoord niet mogelijk was?
2. Waren deze containers voor GFT en Papier al wel besteld en betaald?
3. Wat gebeurt er met de nu niet afgenomen containers?
4. Zit de plaatsing van de cocons in de calculatie die ten tijde van het plan gemaakt is of leidt de plaatsing van deze extra faciliteiten tot extra kosten? Zo ja, hoeveel bedragen deze kosten?
5. Heeft deze plaatsing ook gevolgen voor de kosten van ophalen aangezien er nu verschillende systemen gebruikt gaan worden? Zo ja, welke gevolgen zijn dat?
6. Wat is het verwachte effect van het gebruik van GFT cocons en extra papiercontainers op het scheidingspercentage in Buitenoord?
7. Zijn er naast Buitenoord nog meer wijken waar geen minicontainers gebruikt gaan worden omdat het niet realiseerbaar blijkt? Zo ja, welke wijken zijn dat?
8. Om hoeveel huishoudens gaat het nu daadwerkelijk, dus hoeveel huishoudens krijgen nu geen containers waar dat in het oorspronkelijke plan wel de bedoeling was?
9. Krijgen de GFT cocons in Buitenoord ook een pasjessysteem? Zo nee, hoe voorkomt u dan dat bewoners uit andere wijken hun GFT afval in Buitenoord gaan weggooien?
Meerdere bewoners geven aan ook liever GFT cocons in hun wijk te krijgen in plaats van GFT containers. Zo heeft u een brief ontvangen van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein met een dergelijk verzoek.

10. Hoe weegt u dit verzoek? Staat u hiervoor open? Zo nee, waarom niet?
Bij bewoners bestaat het idee dat de huidige indeling van opstelplaatsen voor de containers vanachter het bureau is gemaakt.

11. Kunt u aangeven hoe de keuze voor opstelplaatsen gemaakt is?
12. Hoe verhoudt zich dat tov de eerder door het college gedane belofte dat de opstelplaatsen tot op wijkniveau met de bewoners zou worden besproken?

13. Tijdens de informatie avonden zijn heel veel vragen over de opstelplaatsen gesteld en bedenkingen geopperd. Hoe worden deze vragen nu verder opgepakt?
14. Tot wanneer zijn zienswijzen en bezwaarschriften in te dienen?
Tijdens een informatieavond is door een medewerker gezegd dat wanneer er in je brief geen opstelplaats genoemd staat, je de container op de ophaaldag voor je deur mag zetten.

15. Klopt deze informatie?
16. Waarom wordt er in sommige wijken gekozen voor gezamenlijke opstelplaatsen en in andere wijken voor het plaatsen van de containers voor de deur?
17. Is er bij deze manier van ophalen ook rekening gehouden dat er langs stoepen veelal geparkeerde auto’s staan waardoor de containers moeilijk geleegd kunnen worden?
18. Wat is de consequentie wanneer een container op de ophaaldag schade veroorzaakt aan een geparkeerde auto. Wie is dan aansprakelijk voor de ontstane schade?
19. Hoe gaat u waarborgen dat stoepen, waar containers op geplaatst zijn toch toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of met kinderwagens?
De tweewekelijkse ophaalrondes voor tuinafval, de zogenaamde takkenrondes worden stopgezet. De reden die hiervoor gegeven is, is dat het te duur is. Echt voor Barendrecht vindt dat uit milieu oogpunt een slechte keuze. Het beleid van de gemeente is er immers op gericht om bewoners hun tuinen te laten vergroenen, zie Operatie Steenbreek. Om bewoners te stimuleren om hier aan mee te doen moet je het hen makkelijk maken om hun snoeiafval aan te bieden.

20. Hoeveel kost het in stand houden van deze takkenrondes per jaar?
21. Wilt u de overweging maken om deze rondes toch in stand te houden, eventueel teruggebracht naar één keer in de maand?
22. Zo nee, op welke wijze komt u de bewoners met groene tuinen dan tegemoet zodat mensen enthousiast blijven over het vergroenen van tuinen?
De weerstand onder de bewoners tegen het nieuwe beleid is ongekend groot. Dit is heel slecht voor de bereidheid om afval te scheiden en daarmee funest voor het doel van het nieuwe afval beleidsplan namelijk het scheidingspercentage verhogen.

23. Blijft u vasthouden aan een onverkorte uitvoering van dit plan ondanks alle kritiek op en weerstand tegen dit plan?
24. Hoe gaat u bewoners (weer) enthousiast krijgen om afval te scheiden?
We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Miranda Mes – le Feber


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

En hier voor de aanvullende beantwoording van de vragen 23 en 24

Share this: