EVB stelt vragen over veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Barendrecht, 1 augustus 2018

Betreft: Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Geacht college,

Op 24 juli jl. zond het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een alarmerende brief over de veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek. Van deze brief ontving onze gemeenteraad een afschrift. Naar aanleiding van deze brief heeft Echt voor Barendrecht een aantal vragen.

1. In de brief geeft het college van B&W van Zwijndrecht aan dat er zich in de afgelopen weken verschillende incidenten op het rangeerterrein Kijfhoek hebben voorgedaan. Op het terrein wordt onder andere gewerkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bent u het met het college van B&W van Zwijndrecht eens dat ook inwoners van Barendrecht bij deze activiteiten risico lopen? Waren de genoemde incidenten bij u bekend? Zo ja, waarom heeft u dan de gemeenteraad niet over deze incidenten geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Graag worden wij alsnog geïnformeerd.
2. In de brief schetst het college van B&W van Zwijndrecht dat er na verschillende incidenten overleg is geweest tussen hen, ProRail, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe u betrokken was bij het overleg over deze incidenten? Heeft u van dit overleg wellicht notulen ontvangen? Wat heeft u met mogelijke informatie uit dit overleg gedaan? Als u niet betrokken was bij dit overleg waarom niet? En welke stappen gaat u zetten om hierover in het vervolg wel geïnformeerd te worden?
3. Het college van B&W van Zwijndrecht stelt in haar brief dat zij in bezit is van risicoanalyses waaruit zou blijken dat het effect van een incident op het rangeerterrein mensenlevens kan eisen. Zijn deze risicoanalyses bij u bekend? Zo ja, kunt u aangeven of in deze analyses ook de risicos bij incidentenvoor inwoners van onze gemeente is meegenomen? Wanneer dit niet het geval is, zou u dan alsnog een risicoanalyse voor inwoners van onze gemeente willen maken en naar de gemeenteraad willen zenden?
4. Het college van B&W van Zwijndrecht geeft in de brief aan dat er na de recente incidenten aanhoudende zorgen en ‘haarscheuren’ in het vertrouwen zijn ontstaan in ProRails veiligheidsbeleid- en cultuur. Zij doet daarom een beroep opde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om te bemiddelen. Ziet u gezien de mogelijke risico’s voor inwoners van onze gemeente voor Barendrecht ook een rol in dit proces? U kunt bijvoorbeeld overwegen om ook een briefmet uw zorgen naar de staatssecretaris te sturen om het verzoek van uw collega’s in Zwijndrecht te ondersteunen.
5. De burgemeester heeft twee nevenfuncties die mogelijk raakvlakken hebben met de incidenten bij Kijfhoek. Het gaat om het voorzitterschap Werkgroep incident Management Vervoer gevaarlijke stoffen en het voorzitterschap van de Denktank Transportveiligheid. Is de burgemeester in de afgelopen maanden vanuit een nevenfunctie ook betrokken geweest bij de incidenten in Kijfhoek? Zo ja, op welke manier? En wat is zijn deskundige inschatting over het veiligheidsbeleid- en de cultuur bij ProRail in het algemeen en bij Kijfhoek in het bijzonder?

We zien uw antwoorden met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Ruben van der Leer