EVB stelt vragen over Miljoenentekort en financiële ontwikkelingen in Barendrecht

Barendrecht, 6 februari 2018

Betreft: Miljoenentekort en financiële ontwikkelingen in Barendrecht

Geacht college,

Wij ontvingen op 5 februari 2019 een brief van u inzake de verwachte financiële ontwikkelingen in Barendrecht. Die brief roept vragen op bij de fractie van Echt voor Barendrecht.

U schetst in de brief alleen de onvermijdelijke ontwikkelingen. U schrijft dat het overzicht niet de consequenties bevat van het collegeprogramma en nog diverse overige te verwachten ontwikkelingen, waarvan de omvang niet bekend is.

Naar aanleiding van deze brief heeft onze fractie een aantal vragen:

  1. Beschikt het college over een uitgebreider overzicht, waarin de consequenties van het collegeprogramma, ambities en diverse overige verwachtingen wel al inzichtelijk zijn gemaakt? Zo ja, kan dit zo compleet mogelijk worden verstrekt aan de gemeenteraad, eventueel aangegeven met wat onzeker is en wat niet?
  2. Is er een onderzoeksopdracht naar bezuinigingsmogelijkheden gegeven aan de ambtelijke organisatie? Zo ja, wat zijn hiervan de kaders? Graag tenminste aandacht voor:

2a – Het totaalbedrag waarnaar gezocht wordt en hoe is dat bepaald?

2b – Welk deel hiervan betreft incidenteel en welk deel betreft structureel geld?

2c – Wat is de planning op hoofdlijnen?

2d – Zijn er naast de uitgangspunten ‘naar de programmabudgetten kijken’ en ‘dat de belastingen maximaal trendmatig worden verhoogd’ op voorhand beleidsterreinen die zijn uitgesloten of worden ontzien op zoek naar ombuigingen? Zo ja, welke beleidsterreinen betreft het en wat is de motivatie hiervoor?

  1. Wat betekent ‘wij kijken eerst naar programmabudgetten’? Welke budgetten vallen daarmee dan BUITEN de scope? En hoe verhouden die twee zich in omvang tot elkaar?
  2. Begrijpen we nu goed dat het college pas medio mei met een volgende update komt? Zijn er geen tussentijdse ijk- en communicatiemomenten naar de gemeenteraad?
  3. Kunnen alle stukken die het college in haar B&W vergadering heeft gehanteerd om te komen tot deze brief, worden verstrekt ter informatie, zodat de gemeenteraad tenminste de gemaakte afwegingen tot dusver kan volgen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden, fractievoorzitter


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college