EVB stelt vragen n.a.v. wijkbezoek Nieuweland

Barendrecht, 1 april 2019

Betreft: vragen naar aanleiding van  EVB wijkbezoek Nieuweland

Geacht college,

EVB is evenals in mei, juni en augustus 2017 onlangs met een flinke delegatie op wijkbezoek geweest in de Nieuweland. Wij constateren dat over het algemeen de bewoners tevreden zijn over hun wijk. Desalniettemin hebben wij onderwerpen opgetekend waar inwoners zich in toenemende mate zorgen over maken. Naar aanleiding van dit wijkbezoek heeft EVB namens vele inwoners van de wijk Nieuweland 2 en 3 een aantal schriftelijke vragen:

Kind onvriendelijk groen

In de border aan de Klavecimbelweg tussen de stoep en het fietspad staan doornstruiken. Bewoners vinden deze struiken vanwege hun doorns erg kind onvriendelijk.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen doornstruiken in de buitenruimte waar veel kinderen buiten spelen? Is het college bereid om te kijken of de doornstruiken kunnen worden vervangen voor planten zonden doornen? Zo ja, kunt u de oplossing aan de inwoners laten weten? Zo nee, waarom niet?

 Ook bewoners in de Mahlerstraat geven aan dat er kind onvriendelijk groen is. Op het speeltuintje tussen Mahlerstraat nummer 24 en 26 staat een boom met vermoedelijk giftige bessen. (zie foto)

 1. Wat voor boomsoort betreft dit, en klopt het dat deze boom giftige bessen / vruchten heeft? Zo ja, is het college dan ook van mening dat deze boom dienen te worden vervangen? Zo ja, op welke termijn gebeurt dit? Zo nee, waarom niet?

Bewoners klagen over het achterstallige onderhoud van dit speeltuintje, en vragen zich af wanneer hier weer onderhoud plaatsvindt.

 1. Kan het college aangeven wanneer dit speeltuintje voor het laatst is onderhouden, en wanneer het volgende onderhoud gepland staat?

Foto 1: Speeltuintje Mahlerstraat

Kastanjebomen Bachlaan

Aan de Bachlaan zijn onlangs een aantal kastanjebomen verwijderd. Bewoners is toegezegd dat hier nieuwe bomen voor in de plaats zouden komen. Tot op heden is dat niet gebeurd.

 1. Klopt het dat hier nieuwe bomen voor in de plaats komen? Zo ja, kan het college aangeven wat de stand van zaken is rondom de plaatsing van de nieuwe bomen? Zo nee, wat zijn dan de plannen voor dit stukje openbaar groen?

Wandelgebied Geluidswal A29

In de wijk Nieuweland wonen veel hondenbezitters, en er zijn ook een aantal honden uitlaat plaatsen. Een populaire honden uitlaatplaats is de geluidswal naast de A29 / Sweelincklaan. Ook niet-hondenbezitters maken veel gebruik van dit stukje openbare ruimte. Veel bewoners hebben ideeën om dit stukje openbare ruimte te verbeteren. Zo zijn de looppaden over deze geluidswal niet voor iedereen even goed toegankelijk. Zeker voor mensen die moeilijk ter been zijn, zijn deze looppaden moeilijk begaanbaar (zie foto).

 1. Wat vindt het college van de toegankelijkheid van de looppaden op de geluidswal naast de A29? Is het college bereid om te onderzoeken hoe de toegankelijkheid van de looppaden op de geluidswal te verbeteren?


foto 2: looppaden geluidswal A29 / Sweelincklaan

Doortrekken groene haag

Nog niet zo lang geleden is er langs de Sweelincklaan een groene haag geplaatst. Een aantal bewoners zouden deze haag doorgetrokken willen zien richting de Bachlaan aan de verkeersingang van sporthal Akcent. (zie foto)

 foto 3: Doortrekken groene haag Sweelincklaan / Bachlaan / Brahmstraat

 1. Wat is de visie van het college ten aanzien van het door trekken van de groene haag richting de Bachlaan? Acht het college deze ingreep mogelijk? Zo ja, op welke termijn denkt het college deze ingreep te kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

Verkeersonveilige situatie Bachlaan

Veel bewoners wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie rondom rotonde bij de Bachlaan. In 2017 heeft EVB hier al vragen over gesteld. Het toenmalig college gaf aan bekend te zijn met deze onveilige situatie, en gaf aan dat plannen om dit traject aan te merken en  in te richten als 30 km zone hieromtrent zouden worden uitgewerkt en begroot. Deze plannen zouden opgenomen in de begroting van 2019. (Antwoordbrief van 12-6-2017, kenmerk 1233748)

 1. Klopt het dat er tot op heden nog geen plannen voor deze verkeersonveilige situatie zijn? Zo ja, waarom niet en wanneer kunnen we deze plannen verwachten? Zo nee, kan het college dan inzage geven in de stand van zaken rondom deze plannen?

Zwerfafval omgeving Muziekplein

Bewoners wijzen op de grote hoeveelheid zwerfafval er de wijk Nieuweland ligt, met name in het gebied rondom het winkelcentrum aan het Muziekplein. Er ligt inderdaad erg veel zwerfval. Nog meer dan de andere winkelcentra in de gemeente Barendrecht. Mogelijk zijn er in dit gebied te weinig afvalbakken of staan de afvalbakken niet op de juiste plek.

 1. Is het college van mening dat er rondom het winkelcentrum Muziekplein voldoende afvalbakken staan?
 2. Als het college van mening is dat er voldoende afvalbakken staan, hoe verklaart het college dan de grote hoeveelheid zwerfafval en welke mogelijkheden ziet het college om het zwerfafval structureel te verminderen?
 3. Als het college niet van mening is dat er bovengemiddeld veel zwerfafval ligt, is het dan bereid om gemeentewerkers/BAO’s de situatie op korte termijn de situatie te schouwen en EVB over haar constateringen op de hoogte brengen?

Rondom de Klarinetweg zijn er een aantal plekken waar honden uitgelaten worden. Bij een is er een opruimverplichting. Bij de ander is dat niet, daar wordt dit gedaan middels de gemeentelijke ‘hondenpoepzuiger’. Opvallend is dat deze velden dicht bij elkaar liggen. Opvallend is ook het verschil in aantal hondenuitwerpselen tussen deze velden.

 1. Wat is de reden dat slechts één van de twee dicht naast elkaar liggende velden door de hondenpoepzuiger wordt vrij gemaakt van hondenuitwerpselen? Kan er college ervoor zorg dragen dat planmatig wordt ingeregeld dat beide velden worden geschoond? Zo nee, waarom niet?

Busverkeer / verkeersdrempels

Een aantal buslijnen rijden via de wijk Nieuweland.  De bewoners merken op dat de huidige drempels geen snelheid remmende werking hebben op de bussen, waardoor de bussen met te hoge snelheid door de wijk rijden. Bewoners ervaren dit als gevaarlijk.

 1. Wat is de visie van het college ten aanzien van de werking van de snelheid remmende verkeersdrempels in Nieuweland ten opzichte van het busverkeer aldaar?
 2. Wat is de visie van het college ten aanzien van het aanbrengen van een ander type drempel, zoals bijvoorbeeld de drempels aan de Binnenlandse Baan / Gouwe (zie foto), een verkeersveiligere situatie te creëren in de wijk Nieuweland?

 

foto 4: Drempels Binnenlandse Baan / Gouwe

Overlast (motor)verkeer

Diverse bewoners van de Brücknerstraat geven aan dat zij geluidsoverlast ervaren van de auto’s aan zowel de Sweelincklaan als van de A29. Specifiek geven een aantal van hen aan dat in de zomer de bocht van de Sweelincklaan naar de rotonde Middeldijk/Middelweg door motorrijders wordt gebruikt als racebaan, waar met hoge snelheid en veel geluidsoverlast, wordt gescheurd, tot diverse malen heen en weer. Een aantal bewoners heeft dit ook gemeld via de app / website van de gemeente maar daar nooit terugkoppeling op ontvangen.

Vragen aan het college:

 1. Is het college ermee bekend dat de bocht Sweelincklaan naar rotonde Middelweg/Middeldijk regelmatig door motorrijders als racecircuit wordt gebruikt, tot meermalen toe? Zo ja, wat vindt het college hiervan? Is hier wat aan te doen?
 2. Hoe kijkt het college aan tegen de suggestie van inwoners om op de Sweelincklaan een flitspaal te (laten) plaatsen? Wat is hier voor nodig? Hoe vaak is er het afgelopen jaar op deze weg aan snelheidscontroles gedaan?

Een aantal inwoners geeft aan dat de geluidsoverlast van gecombineerd de Sweelincklaan / A29 de afgelopen jaren erger is geworden. Eén bewoner sprak dat hij 70dB op zijn gevel heeft gemeten. Zij zitten daardoor niet graag in de tuin.

 1. Kan het college de toename van geluidshinder uiteenzetten door de toename van verkeersintensiteit de afgelopen jaren en hoe dit zich verhoudt tot de geluidsnormen? Wat voor mogelijkheden ziet het college qua maatregelen om de geluidshinder op woningen aan de Brucknerstraat vanaf de zijde van de Sweelincklaan / A29 te beperken?

Vanuit de ambulancepost, die vlakbij de onderdoorgang A29 ligt, vertrekken regelmatig ook op rustige momenten ambulances met loeiende sirenes, die de hele buurt opschrikken.

 1. Is het college bereid om met de ambulancepost via de verantwoordelijke gremia in gesprek te gaan om deze geluidsoverlast te beperken?

Parkeerdruk

In sommige straten in de wijk Nieuweland is de parkeerdruk inmiddels zo hoog, dat er structureel auto’s op de stoep parkeren. Dit zorgt bij verschillende bewoners voor ergernis.

 1. Ziet het college mogelijkheden om de parkeerdruk in deze wijk te verlichten? Graag een toelichting.

Wateroverlast door verzakkingen

Het gangpad dat achter de Ravelplantsoen loopt is dusdanig verzakt (zie foto) dat bij hevige regenval, het pad langdurig onder water staat. Dit zorgt voor wateroverlast.

 1. Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de waterafvoer op deze plek te verbeteren / de straat op te hogen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer,

Fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: