EVB stelt 25 vragen n.a.v. wijkbezoek Paddewei

Barendrecht, 1 februari 2019

Vragen naar aanleiding van wijkbezoek EVB aan de wijk Paddewei

Geacht college,

EVB is evenals in februari 2017 onlangs met een flinke delegatie op wijkbezoek geweest in de Paddewei. Wij constateren dat over het algemeen de bewoners tevreden zijn over hun wijk.

Desalniettemin hebben wij onderwerpen opgetekend waar inwoners zich in toenemende mate zorgen over maken. Naar aanleiding van dit wijkbezoek heeft EVB namens vele inwoners van de wijk Paddewei een aantal schriftelijke vragen:

 Verkeersonveiligheid in 30 km zones

Er wordt momenteel gewerkt aan plannen om de Schaatsbaan her in te richten. Bewoners wonend in de omliggende straten zoals Jaagpad, Vlietweg en de Hoefslag ondervinden echter ook grote overlast van te hard rijdend verkeer in deze 30km zones. Daarnaast geven bewoners aan ervoor bevreesd te zijn dat wanneer de Schaatsbaan wordt heringericht als 30 km weg het autoverkeer op het Jaagpad, Vlietweg en de Hoefslag zal toenemen en deze straten nog meer een autoracebaan zullen worden vanwege de huidige inrichting van deze wegen (asfalt, met nauwelijks remmende verkeersdrempels).

In het door het college in november 2018 aan de gemeenteraad opgeleverde rapport onderzoek snelheid beperkende maatregelen in 30 km zones genaamd ‘Hoe krijgen we Barendrecht veilig’ worden zowel jaagpad (4), Vlietweg (5) als Hoefslag (6) benoemd in de top-10 van straten waar met verhoogde prioriteit maatregelen moeten worden genomen.

 1. Wat is naast de herinrichting van de Schaatsbaan de planning ten aanzien van herinrichting van het Jaagpad, Vlietweg en Hoefslag gelet op bovengenoemde klachten van inwoners en de in het rapport omschreven verhoogde prioriteit voor deze straten?
 2. Kan het college los van grootschalige herinrichting versneld maatregelen nemen? Bijvoorbeeld door aan het Jaagpad, de Vlietweg en de Hoefslag ‘smiley’s’ (de bekende snelheidsmeters) te plaatsen om het hard rijden hier te meten / mensen te attenderen op hun snelheid?

In en rondom de Paddeweg is het doorgaans erg druk met af- en aanrijdend verkeer van maaltijdbezorgers op scooters.  Omwonenden met name wonende aan de Paddeweg, Zilverschoon, Korenbloem, Papaver en Valeriaan ondervinden veel overlast van maaltijdbezorgers die de verkeersregels aan hun laars lappen, bijvoorbeeld doordat ze over het trottoir scheuren. Eerder stelde EVB hier vragen over.

 1. Wat is de stand van zaken rondom dit onderwerp? Is er enige voortgang in beleid en/of uitvoering om deze problematiek terug te dringen? Zo ja, waar blijkt dat uit?
 2. Wat zijn de verdere plannen om dit probleem effectief aan te pakken?
 3. Bewoners uit de Papaver vroegen zich af of er een zigzag hek geplaatst kan worden bij de toegang naar het voetgangersgebied Papaver, vanaf de Vlietweg. Daarnaast vroegen bewoners aan de Akkerwinde of het bestaande zigzag hek zodanig aangepast kan worden dat fietsers werkelijk geweerd worden. Hoe kijkt het college aan tegen deze opties?

De Meidoorn is een smalle straat, waar doorgaans veel auto’s geparkeerd staan. In de Meidoorn is veel autoverkeer. Het is niet mogelijk dat verkeer van twee kanten tegelijk door de straat rijdt. Dit zorgt vaak voor opstoppingen.

 1. Ziet het college mogelijkheden om van de Meidoorn een eenrichtingsweg te maken? Zo nee, waarom niet?

Parkeren

Aan de Morgenster wordt zowel in de vakken, als richting de haag geparkeerd. (zie onderstaande foto). Er bestaat onder omwonenden onduidelijkheid of dit nu wel of niet is toegestaan. De plekken voorzien in een duidelijke behoefte van de straat/wijk.

 1. Ziet het college, indien op deze wijze parkeren is toegestaan, mogelijkheden om op deze locatie additionele aanduiding van parkeervakken aan te brengen? Zo ja, hoe en wanneer?

 

De verkeersdruk aan de Paddeweg is hoog. Dit leidt geregeld tot foutparkeerders op de stoep ter hoogte van de horeca aan de Paddeweg. Het lijkt erop dat hier niet of nauwelijks op wordt gehandhaafd.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de verkeersovertredingen die voortvloeien uit de verkeersdruk in dit gebied, en op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat ook hier de verkeersregels consequent worden nageleefd?
 2. Is het college het met ons eens dat hier sprake is van structurele verkeersoverlast? Zo ja, kan het college dan aangeven hoe zij aankijkt tegen de volgende maatregelen:
  1. Plaatsing van zogenaamde ‘jumboblokken’ ter voorkoming van foutparkeerders;
  2. Creëren van extra parkeerplaatsen;
  3. Meer en betere handhaving.

Aan de 2e Barendrechtseweg vanaf de firma Onnink staan twee-laags 55+ woningen. Veel bewoners van deze woningen maken gebruik van rollators en/of een elektrische rolstoel. Om vanaf de Barendrechtseweg zijde het trottoir op de komen, gebruiken zij de schuine opgangen. (zie onderstaande foto). Echter komt het regelmatig voor dat auto’s geparkeerd staan pal voor deze opgangen, zodat het voor deze minder mobiele ouderen een hachelijke en zelfs riskante onderneming is om met hun rollator en/of rolstoel het trottoir op te komen.

 1. Welke mogelijkheden ziet het college om de openbare ruimte zodanig in te richten, dat parkeren pal voor deze opgangen onmogelijk dan wel minder aantrekkelijk wordt gemaakt? Kan en wordt er op dit soort overtredingen eigenlijk gehandhaafd?

Buitenruimte

Op meerdere plaatsen in de Paddewei, ter hoogte van het horeca-gebied, is graffiti gespoten. Bewoners ergeren zich aan deze bekladding. Het geeft een verpauperde aanblik.

 1. Is het college op de hoogte van deze graffiti-bekladding en wordt er actie ondernomen om deze vervuiling weg te (laten) halen?

Bewoners aan de Vlietweg vertelden ons dat eind 2018 onderzoek is gedaan naar het al dan niet weghalen van de perenbomen aan de Vlietweg. Er zou daarvoor in december 2018 een enquête zijn afgenomen onder de bewoners.

 1. Wat is de uitslag van de enquête en leidt deze uitslag tot maatregelen? Zo ja welke en wanneer, zo nee waarom niet?
 2. Op welke wijze gaat u de inwoners hierover informeren?

Op dit moment staat de sproei-installatie aan de singel ter hoogte van de Pinkersterbloem / Meidoorn uit. Bewoners hebben geconstateerd dat als deze wel in werking is,  de sproeier niet erg krachtig is.

 1. Kan het college onderzoeken of de sproeier gerepareerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Aan de Morgenster is een tijd geleden als gevolg van een snoeiverzoek door omwonenden, een boom volledig afgezaagd. De bewoners hadden verwacht dat er of gesnoeid werd, of de boom verwijderd zou worden en vervolgens een nieuwe boom zou worden aangeplant. (zie onderstaande foto)

 1. Kan het college aangeven wat in dit geval het beleid en de bedoeling is? Blijven afgezaagde stammen langdurig staan, of vindt op termijn nieuwe aanplant plaats?

Aan de Morgenster staan ook bomen die volgens omwonenden al jaren niet gesnoeid zijn. (zie onderstaande foto).

 1. Wat is de snoeifrequentie met betrekking tot dergelijke bomen? En is het voor inwoners mogelijk om de planning van snoei / groen onderhoud op dit vlak ergens na te gaan?

Bewoners aan de Windhalm zien zelfs dode bomen staan.

 1. Is het college bekend met dode bomen aan de Windhalm? Zo ja, worden deze vervangen? Zo ja, op welke termijn, zo nee waarom niet?

De brugleuningen van de brug van de Korenbloem naar de Paddeweg voorkomen niet dat kinderen zo het water in kunnen lopen. Foto zie: https://www.google.nl/maps/@51.8542647,4.5328184,3a,28.1y,249.63h,84.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKf1VqotgM-yXGpoEq6j1Cw!2e0!7i13312!8i6656

 1. Is het college bekend met deze voor kinderen onveilige situatie? Zo ja, ziet het college dan mogelijkheden de brug zo aan te passen dat deze veilig wordt voor kinderen? Zo nee, waarom niet?

Veel bewoners zijn blij met de extra aandacht voor onderhoud aan de buitenruimte die is ingezet. Een doorn in het oog van veel inwoners zijn nog wel de ‘brandgangen’ die tussen hoofdwegen in en tussen huizen en appartementencomplexen lopen.

 1. In hoeverre zijn dergelijke ‘brandgangen’ en tussenpaden onderwerp van verbetering van de buitenruimte, in de huidige (extra) onderhoudsplannen?

Aan de tweede Barendrechtseweg tussen de 55+ woningen en het jaagpad, staan enkele woningen met als bouwjaar voor 1940. Deze zijn niet onderheid. Bewoners ervaren als gevolg daarvan overlast van zwaar vrachtverkeer, maar bovendien de negatieve gevolgen van verzakking. Het trottoir en de weg zijn een stuk hoger dan de woningen. Bij recente hevige stortbuien hebben bewoners zeer veel wateroverlast ervaren.

 1. In hoeverre ziet het college een rol voor zichzelf en mogelijkheden om dergelijke wateroverlast te beperken? Is additionele drainage rondom dit stuk 2e Barendrechtseweg bijvoorbeeld een optie? Welke andere maatregelen in het kader van klimaatadaptie zijn hier denkbaar?

Voorzieningen

Het basketbalveldje op de kruising van het Jaagpad / Hoefslag oogt achterstallig onderhouden.

 1. Deelt het college deze mening, en zo ja, wat nu?

Op meerdere plaatsen in de wijk Paddewei zijn de afvalcontainers geregeld vol. Hierdoor ontstaat ter plaatse een kleine vuilnisbelt.

 1. Hoe beschouwt het college deze klachten en opmerkingen in relatie tot de vulgraadmeters die gepland zijn voor afvalcontainers? Gaat dit hiermee worden opgelost, of blijft dergelijke problematiek bestaan?

Er zijn een aantal speeltuintjes in de Paddewei. Bijvoorbeeld aan de Ratelaar. Echter, worden deze speeltuintjes onterecht ook gebruikt als honden uitlaatplaats.

 1. Waarom wordt er tot op heden bij deze speeltuintjes niet gekozen voor een aanduiding zoals bijvoorbeeld bordjes met ‘verboden om honden uit te laten’?

Bewoners van de Windhalm hebben overlast van gebruikers van de garages achter de woningen.
Er zijn garages in gebruik als opslag. ‘s Morgens vroeg is er door laden en lossen regelmatig geluidsoverlast.

 1. Is dergelijk gebruik van garageboxen als opslagruimte naar het inzicht van het college wel of niet in strijd met het bestemmingsplan? Zo ja, wordt er in dat geval gehandhaafd?

Samenleving

Aan de Talmaweg is sinds een aantal jaar sprake van een creatief huisvestingsconcept, waar statushouders en andere een woning hebben met gedeelde ruimte. Enkele omwonenden geven aan dat zij nu en dan overlast ondervinden, vergelijkbaar met eerder aangekaarte problemen in de Lekstraat.

 1. Heeft het college met omwonenden dit vernieuwende woonproject het afgelopen jaar al eens geëvalueerd? Is het college van plan dat te doen, om hier met zijn allen van te leren? Zo ja, wanneer?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college