EVB motie ‘toekomst OV’ aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Kevin van Bommel is de motie ‘toekomst OV’ ingediend in de raadsvergadering van 22-09-2020.

Het debat richtte zich vooral op de vraag of de vorige motie van november 2019 nu is afgedaan of niet. EVB is van mening dat dit niet het geval is, omdat er geen onderzoek is gedaan naar de kosten en uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

De coalitiepartijen vonden het ook belangrijk dat er inzichtelijk werd gemaakt wat de kosten zijn om de maatregelen zoals voorgesteld uit te voeren, echter konden zij ook leven met de toezegging van de wethouder om bij de komende begrotingsbehandeling het voorstel hieromtrent mee te nemen bij de besluitvorming.

Aangezien twee raadsleden van de coalitiepartijen afwezig waren, had EVB een meerderheid in de gemeenteraad. Na stemming is de motie dus aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

EVB is blij te horen dat de wethouder er werk van maakt en ziet uit naar het voorstel. EVB blijft zich inzetten om aandacht te blijven vragen en verbeteringen te blijven voorstellen voor het openbaar vervoer.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie toekomst OV Barendrecht

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 22 september 2020

Constaterende dat:

  • Op 12 november 2019 de motie ‘Meer OV in Barendrecht’ unaniem is aangenomen, een motie waarin het college is verzocht om een bijgevoegd OV-plan per deelproject uit te werken, kijkend naar kosten en uitvoerbaarheid;
  • Het college van B&W per brief op 2 juni 2020 heeft aangegeven om deze collegeperiode geen toekomstbeeld voor het openbaar vervoer in Barendrecht op te stellen.

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad de kaders en prioriteiten stelt in Barendrecht en het college wordt geacht daar uitvoering aan te geven, zoals is gedaan op 12 november 2019 in de unaniem aangenomen motie ‘meer OV in Barendrecht’ die nu niet wordt uitgevoerd;
  • Het openbaar vervoer in Barendrecht wel degelijk een toekomstbeeld verdient, aangezien goed en effectief openbaar vervoer Barendrechtse inwoners de kans biedt om tegen lage kosten, zich op een duurzame wijze te verplaatsen in de regio;

Verzoekt het college om:

  • Nog deze collegeperiode een geactualiseerd toekomstbeeld voor het openbaar vervoer in Barendrecht op te stellen;
  • Alsnog invulling en uitvoering te geven aan de motie ‘Meer OV in Barendrecht’, door het onderliggende OV-plan per deelproject uit te werken in kosten en uitvoerbaarheid, zodat de gemeenteraad hierover in staat wordt gesteld een afgewogen keuze te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 22 september 2020,
Echt voor Barendrecht

Kevin van Bommel


Share this: