EVB motie ‘straatnaam Suze Groeneweg’ aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Cicilia Rijsdijk is de motie ‘straatnaam Suze Groeneweg’ ingediend in de raadsvergadering van 22-09-2020.

De motie is bijna unaniem aangenomen. Van de 27 aanwezige raadsleden stemden 25 raadsleden voor en 2 raadsleden tegen.

Suze Groeneweg werd in 1918 als eerste vrouw in de tweede kamer gekozen en was tevens raadslid in Rotterdam en lid van de Provinciale Staten. Zij heeft zich ingezet voor volksonderwijs en emancipatie. Deze vrouw heeft veel betekend voor de emancipatie en mag niet in ons straatbeeld ontbreken.

De meerderheid was het over eens dat er op korte termijn een straat naar Suze Groeneweg vernoemd mag worden. De burgermeester zegde toe zich in te zetten om op z’n kort mogelijk termijn een geschikte locatie te vinden.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie straatnaam Suze Groeneweg

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

Constaterende dat:

 • Het afgelopen jaar honderd jaar geleden was, dat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen;
 • Het 19 oktober aanstaande tachtig jaar geleden is dat Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid en belangrijke voorvechtster van vrouwenrechten, in Barendrecht overleed;
 • Vrouwelijke rolmodellen als Suze Groeneweg er voor kunnen zorgen dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt verkleind;
 • Een commissie Straatnaamgeving, conform de verordening, belast is met het adviseren over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte;
 • De bevoegdheid tot het toekennen van de straatnamen berust bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Overwegende dat:

 • Straatnamen een spiegel geven van ons leven en ook soms monumenten zijn (Handboek Benoemen, nummeren en begrenzen, VNG 2002);
 • Gemiddeld één op de vijf nieuwe straten in Nederland naar een persoon vernoemd is en dat dit in bijna 80 procent een man is (onderzoek RTL Nieuws, 2019);
 • Er in de komende jaren nog diverse (delen van) woonwijken, b.v. Vrouwenpolder, in Barendrecht bijkomen waaraan straatnamen moeten worden toegekend;
 • Nieuwe straatnamen een goede afspiegeling van onze maatschappij zouden moeten geven;
 • Wijlen Suze Groeneweg een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrouwenemancipatie in Nederland en een historisch rolmodel is, waar Barendrecht trots op kan zijn;

Verzoekt het college:

 • Na consultatie van de straatnamencommissie een passende plek te vinden voor het vernoemen van een straat naar Suze Groeneweg in Barendrecht op een zo’n kort mogelijke termijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

              Barendrecht, 22 september 2020,

              Mevrouw C.L.K Rijsdijk


Share this: