EVB Motie ‘Vergroten woningaanbod i.c.m. schrappen urgentieverklaring statushouders’ aangenomen

Op initiatief van EVB Raadslid Jonathan Vrijman is de motie ‘Schrappen urgentie statushouders’ ingediend in de raadsvergadering van 05-03-2019. In deze motie heeft Jonathan het college verzocht de urgentieverlening voor statushouders niet meer op te nemen, dan wel te schrappen in de verordening Woonruimtebemiddeling. Ook verzocht Jonathan plannen voor alternatieve oplossingen uit te werken voor het realiseren van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Na een schorsing van de vergadering en een aanpassing van de motie heeft VVD besloten deze motie mede in te dienen, onder de nieuwe naam ‘Motie vergroten woningaanbod in combinatie met schrappen urgentieverklaring statushouders’.

Hieronder kunt u de aangenomen motie teruglezen.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Motie vergroten woningaanbod in combinatie met schrappen urgentieverklaring statushouders
Ex Artikel 35 Reglement van Orde

Constaterende dat:

 • De landelijk ingestelde wettelijke verplichting voor het verlenen van urgentie van sociale huurwoningen voor statushouders is vervallen;
 • De gemeente Barendrecht nu dus zelf een keuze kan maken om statushouders wel of geen voorrang te geven ten opzichte van andere woningzoekenden (sociale huur);
 • De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Barendrecht meerdere jaren is, voor jongeren 5 tot 6 jaar bij Patrimonium;
 • Actualisatie van de verordening woonruimtebemiddeling lopende van 4 jaar aan de orde is per 1 juli 2019;
 • Er een grote behoefte is, maar ook wens en ambitie is, om meer woningen in Barendrecht te realiseren.

Overwegende dat:

 • Er breed politiek draagvlak is om meer nieuwe woningen in Barendrecht te realiseren en dat het realiseren van alternatieve, creatieve, huisvestingsvormen aan deze ambitie kan bijdragen;
 • Er verschillende bijzondere doelgroepen zijn, waaronder jongeren, ouderen en statushouders;
 • Het schrappen van de urgentieverlening zorgt voor meer gelijkheid ten aanzien van en kansen voor overige woningzoekenden (sociale huur);
 • Het schrappen van de urgentieverlening voor statushouders het maatschappelijk draagvlak voor het huisvesten van hen, kan vergroten;
 • Het hebben van alternatieve oplossingen een absolute voorwaarde is, voor het schrappen van de urgentiestatus;
 • In de periode 2015-2017 is gebleken dat een fors verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders ook gerealiseerd kan worden middels alternatieve huisvesting;
 • Het huidige woningaanbod slechts in beperkte mate “bereikbaar” is voor diverse specifieke doelgroepen;
 • Barendrecht nauwelijks nog ruimte heeft om (grootschalig) woningen te ontwikkelen;

Verzoekt het college:

 • Plannen voor alternatieve huisvesting uit te werken voordat de verordening woonruimtebemiddeling geactualiseerd wordt (juli 2019)
 • Bij deze uitwerking bijzondere aandacht te hebben voor bijzondere doelgroepen (waaronder statushouders)
 • En op basis van deze plannen in te zetten op het niet meer opnemen van de urgentieverlening voor statushouders .
 • Dit te bespreken met onze regionale partners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 5 maart 2019,
Dhr. J. Vrijman, EVB
Dhr. M. Van der Welle, VVD

Share this: