EVB Motie ‘Oplossing voor betrokkenen Mr. Lohmanstraat’ unaniem aangenomen

Op initiatief van EVB Raadslid Kevin van Bommel is tezamen met CDA, VVD, D66, SGP/CU en Groen Links de motie ‘Oplossing voor betrokkenen Mr. Lohmanstraat’ ingediend in de raadsvergadering van 02-07-2019.

In de commissie is het bestemmingsplan voor de Mr. Lohmanstraat, op verzoek van EVB, nogmaals tegen het licht hebben gehouden en is beter inzicht verkregen in de gevolgen van dit plan. EVB vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor de korte afstand, althans volgens een aantal raadsfracties, tussen de bestaande woningen aan de 2e Barendrechtseweg en die van de nieuwe ontwikkeling aan de Mr. Lohmanstraat.

De motie verzoekt het college hierop actie te ondernemen om tot een redelijke en billijke oplossing te komen voor de direct betrokkenen aan de 2e Barendrechtseweg.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘Oplossing voor betrokkenen Mr. Lohmanstraat’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 2 juli 2019

Constaterende dat:

  • het bestemmingsplan, zoals nu voorligt, de grenzen bereikt van een goede ruimtelijke ordening m.b.t. de afstand tot bestaande bebouwing;
  • er door de gemeente beperkt met direct betrokken bewoners van de woningen aan de 2e Barendrechtseweg is gesproken om te komen tot een oplossing.

Overwegende dat:

  • het voor Barendrecht belangrijk is dat het gebied aan de Mr. Lohmanstraat geschikt wordt gemaakt voor de realisatie van sociale woningbouw;
  • het van belang is dat het plan geen verdere vertraging oploopt.

Verzoekt het college van B&W:

  • uiterlijk op 30 september 2019, in overleg met betrokkenen, tot een redelijke en billijke oplossing in praktische zin te komen met de direct betrokkenen aan de 2e Barendrechtseweg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 2 juli 2019

Echt voor Barendrecht, Kevin van Bommel
CDA, Johan Lengkeek
VVD, Simon Kelder
GroenLinks, Arie Kooijman
SGP/CU, Tsjimmie Klos-de Vries

Share this: