EVB Motie ‘Nee tegen windturbines’

Op initiatief van EVB raadslid Lennart van der Linden is de motie ‘Neetegen windturbines’ ingediend in de raadsvergadering van 02-06-2020.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie aangenomen. EVB en VVDstemden namelijk voor deze motie.


Nee tegen windturbines


Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie Nee tegen windturbines

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 2 juni 2020

Constaterende dat:

  • In de commissievergadering Ruimte van 12 mei j.l. uitgebreid gesproken is over de verlenging van het convenant Realisatie Windenergie met 5 jaar;
  • Zowel de verantwoordelijk wethouder, als diverse fracties aangeven dat het niet de vraag is of er windturbines in Barendrecht moeten komen, maar waar en wanneer deze gaan komen;

Overwegende dat:

  • Niet alle politieke fracties zich duidelijk uitspreken of zij voor of tegen windturbines op Barendrechts grondgebied zijn;
  • Inwoners van Barendrecht recht hebben op een heldere politieke uitspraak hierover;

Spreekt uit dat zij tegen de plaatsing is van windturbines van meer dan 100 meter hoog op Barendrechts grondgebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 2 juni 2020,
Echt voor Barendrecht
Lennart van der Linden


Bijlage verkiezingsprogramma’s

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij CDA staat over windenergie opgenomen:
De politiek en de samenleving moeten niet alles op alles zetten om windenergie te realiseren. Als windturbines te belastend zijn voor een leefomgeving is het aan de politiek om zonne-energie of aardwarmte een kans te geven.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij SGP/CU staat over windenergie opgenomen: SGP-ChristenUnie verleent geen medewerking aan het plaatsen van windmolens in Barendrecht, tenzij het Toetsingskader windenergie (vastgesteld op 13 oktober 2015 door de gemeenteraad) tot andere conclusies leidt.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij VVD staat niets over windenergie opgenomen, maar door deze partij is in de verkiezingscampagne en in de commissievergadering van 12 mei 2020 aangegeven dat zij tegen de plaatsing van windmolens in Barendrecht is.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij PvdA staat over windenergie opgenomen: Barendrecht is als locatie ongeschikt voor windturbines.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij D66 staat over windenergie opgenomen: Voor D66 is het toetsingskader een uitgangspunt; dit betekent dat wij tegen plaatsing van windturbines in dichtbevolkt gebied zijn.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van coalitiepartij GroenLinks staat over windenergie niets opgenomen.

Share this: