EVB Motie ‘Meer OV’ unaniem aangenomen

Gemeenteraad omarmt openbaar vervoersplan EVB

Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november jl. is onze motie voor meer OV in Barendrecht unaniem aangenomen. Deze motie is een voortvloeisel van ons alternatief openbaar vervoersplan dat wij in mei presenteerden. Dit alternatief openbaar vervoersplan zorgt er voor dat er in Barendrecht een aanbod komt van hoogwaardiger en frequenter openbaar vervoer.  Met de motie wordt het college gevraagd om ons plan op te pakken en uit te werken of in regioverband te regelen.

Enkele voordelen van ons gepresenteerde alternatieve plan:

  1. Betere bereikbaarheid per bus van het NS-station;
  2. Er komt een OV-verbinding met de bedrijven op bedrijventerrein Vaanpark;
  3. Kortere/snellere OV-verbindingen, waardoor de reistijden verminderen;
  4. Een betere verbinding tussen oud-Barendrecht en Carnisselande;
  5. Een goede bediening van de inwoners van Vrouwenpolder;
  6. Verbindingen mogelijk tussen Barendrecht, Hoeksche Waard, Ridderkerk, de regio Drechtsteden en Rotterdam;
  7. Om dit soort snelle verbindingen te realiseren komt er een transferium op de A29 ter hoogte van de Kilweg, met een halte bovenop de snelweg en beneden op de Kilweg.

Een overzicht van onze voorstellen:

Hieronder kunt u de ingediende motie terugvinden:

Motie ‘Meer OV in Barendrecht’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 12 november 2019

Constaterende dat:
• Barendrecht op dit moment geen optimaal dekkend Openbaar Vervoer netwerk heeft;
• er geen verbinding is tussen oud-Barendrecht en Carnisselande in de avonden en op zondagen;
• er veel kansen liggen in aansluiting op de omliggende gemeenten en regio’s (Ridderkerk, Hoeksche Waard en Drechtsteden);
• Barendrecht nog niet is aangesloten op het hoogwaardige R-net openbaar vervoersnetwerk;
• de buurtbus de ‘gaten in het netwerk’ niet kan dichten, omdat deze alleen overdag rijdt en niet in de avond en in het weekend.

Overwegende dat:
• er in de begroting een post is opgenomen vanaf 2021 voor een betere OV-verbinding tussen oost- en west-Barendrecht;
• deze post alleen gaat over een oost-west verbinding, terwijl het gepresenteerde OV-plan veelomvattender is.

Verzoekt het college:
• het OV-plan (bijlage 2) dat is gepresenteerd in mei jl. per deelproject – opgenomen in bijlage 1 – uit te werken, kijkend naar de kosten en de uitvoerbaarheid ervan;
• de resultaten van dat onderzoek te delen met de commissie Ruimte en van daaruit een raadsvoorstel op te stellen;
• de portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te verzoeken – nadat het voorstel door de raad is aangenomen – het voorstel te bespreken in de MRDH Bestuurscommissie en aan te dringen op realisatie van (een aantal) maatregelen en na te gaan wat hiervoor nodig is;
• de resultaten voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 12 november 2019

Echt voor Barendrecht, Kevin van Bommel
CDA,  Johan Lengkeek
VVD, Simon Kelder
PvdA, Winnie Hofland
D66, Marcel van Prehn

OV plan Barendrecht totaal

Share this: