EVB motie ’Indexering gemeenschappelijke regelingen beperken’ unaniem aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Lennart van der Linden is gezamenlijk met SGP/CristenUnie en PVDA de motie ’Indexering gemeenschappelijke regelingen beperken’ ingediend in de raadsvergadering van 09-07-2019. Na stemming in de gemeenteraad is deze motie unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘Indexering gemeenschappelijke regelingen beperken’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 9 juli 2019

Constaterende dat:

  • diverse gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Barendrecht participeert hun begrotingen en daarmee het aandeel van Barendrecht, indexeren met 3,4%;
  • de cumulatieve indexering van budgetten van deze gemeenschappelijke regelingen een structureel effect heeft op de Barendrechtse begroting van meer dan € 100.000;
  • dit indexeringspercentage is gebaseerd op een adviesbrief vanuit de kring van gemeentesecretarissen;
  • de gemeente Barendrecht net als vele andere gemeenten kampt met aanzienlijke structurele financiële uitdagingen, hoofdzakelijk als gevolg van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, specifiek de jeugdzorg;
  • de gemeente Barendrecht in de Voorjaarsnota een uitgebreide analyse heeft gemaakt van allerhande besparingsmogelijkheden, maar bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld door taakstellend de indexering te beperken, daar geen onderdeel van uitmaakt.

Overwegende dat:

  • het terugdringen van het algehele indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen kan leiden tot aanzienlijke structurele financiële ruimte bij de gemeente Barendrecht en andere deelnemende gemeenten;
  • dit college van B&W in haar programma ‘Barendrecht, toekomstbestendig!’ een uitstekende samenwerking met andere gemeenten nastreeft, om in de regio een sterkere positie in te nemen;
  • een algehele verlaging van indexering van budgetten bij gemeenschappelijke regelingen bij uitstek kan worden bereikt door uitstekend samen te werken met andere gemeenten in de regio.

Verzoekt het college:

  1. de komende maanden actief de samenwerking te zoeken met gemeenten in de regio waarmee samen wordt geparticipeerd in gemeenschappelijke regelingen die de budgetten dreigen te indexeren en daarbij in te zetten op een (significante) vermindering van dit indexeringspercentage;
  2. de gemeenteraad over (de uitkomsten van) deze inspanningen te informeren, zodat de opbrengsten hiervan kunnen worden betrokken bij de begrotingsbehandeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 9 juli 2019

Echt voor Barendrecht, Lennart van der Linden
SGP/ChristenUnie, Leendert Mijnders
PVDA, Winnie Hofland

Share this: