EVB motie ‘Borgstede, de parel van de Barendrechtse ouderenzorg’ aangenomen

Op initiatief van EVB Raadslid Els Schaap-Holsheimer is tezamen met SGP/ChristenUnie de motie ‘Borgstede, de parel van de Barendrechtse ouderenzorg’ ingediend in de raadsvergadering van 05-03-2019.

In de motie is het college verzocht om voor 1 april 2019 met een visie/plan te komen wat de rol en inbreng van de gemeente is bij de ontwikkeling van Borgstede. Daarbij is verzocht om in ieder geval 10 uitgangspunten als kader, leidraad en ambitie te gebruiken bij het bepalen en uitwerken van die visie en deze uitgangspunten ook te gebruiken om zorgpartners, ontwikkelaars, maatschappelijk partners, cliënten, de samenleving en andere betrokkenen te inspireren en te enthousiasmeren.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie: Borgstede, weer de parel van de Barendrechtse ouderenzorg.
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 5 maart 2019

Constaterende dat:
Het college van B&W Borgstede heeft aangewezen als bestuurlijk hoofddossier. Het daarom van belang is dat het college in de gesprekken met de bij Borgstede betrokken partijen een ambitieuze toekomstvisie en uitgangspunten presenteert voor de ontwikkeling van Borgstede en daarmee een duidelijke inbreng heeft in dit dossier.

Overwegende dat:
Er in de gemeenteraad een brede wens leeft om van Borgstede weer een parel van de ouderenzorg in Barendrecht te maken.

Verzoekt het college van B&W:

 • Voor 1 april 2019 met een visie/plan te komen wat de rol en inbreng van de gemeente is bij de ontwikkeling van Borgstede
 • In ieder geval de volgende 10 uitgangspunten als kader, leidraad en ambitie te gebruiken bij het bepalen en uitwerken van die visie en deze uitgangspunten te gebruiken om zorgpartners, ontwikkelaars, maatschappelijk partners, cliënten, de samenleving en andere betrokkenen te inspireren en te enthousiasmeren
 1. Trots:
  Maak Borgstede weer een parel van de Barendrechtse ouderenzorg en zet kwaliteit van leven voorop. Zet uitmuntende, waardige, ouderenzorg en kwaliteit van leven voorop.
 2. Modern:
  Een modern gebouw met kwalitatief hoogstaande woonvoorzieningen. oogwaardige afwerking en inrichting met oog op de toekomst, energiezuinig en gebouwd met een termijnvisie.
 3. Wijkfunctie:
  Streef een wijkfunctie na, met als doel activiteiten voor bewoners en betrokken omwonenden. Te denken aan een zorgboulevard met restaurant, huisartsenpost, fysiotherapie, zorgwinkel, dagactiviteiten/dagbesteding. Informatie verbindt en zorgt voor draagvlak, het is daarom van belang ruim vóór de uitvoer van de plannen een informatiepunt inrichten.
 4. Zorgcombinaties:
  Kijk naar combinaties van meerdere zorgvormen: zoals wonen met zorg vanuit WMO of WLZ. Voor mensen met kleinere portemonnee met VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis). Mensen huren een eigen woning. Echtparen kunnen bij elkaar blijven, wat een betere kwaliteit van leven biedt. Voor de zorgverleners geeft dit ook voordelen omdat er minder reistijd is. Betrek Patrimonium ook bij deze vorm van huisvesting, er zijn immers te weinig sociale huurwoningen. Voorbeelden: Parck Haven (Barendrecht), Ben Oude NijHuis
  (Overschie) en Huize Sint Petrus (Berkel en Rodenrijs)
 5. Woonvormen:
  Onderzoek nieuwe woonvormen voor ouderen.
  Voorbeelden: https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/woonvormen#GWO
 6. Jong en oud:
  Kijk naar de mogelijkheid tot gecombineerd wonen met jongeren.
  Betrek jongeren bij de oudere bewoners, dit bestrijdt eenzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven (wonen met wederkerigheid).
 7. Groen en verkeersveilig:
  Zorg voor een groene, parkachtige omgeving met tuin en onderzoek een doorsteek naar de Binnenlandsebaan en een veilige route naar het centrum.
 8. Transitie:
  Zorg voor goede tijdelijke huisvesting voor de bewoners van Borgstede.
  Onderhandel hierover bijvoorbeeld met zorgkantoor CZ. Stel voorwaarden: Niet te ver van de eigenlijke huisvesting in verband met bereikbaarheid van familieleden en met goede vergelijkbare faciliteiten.
 9. Doe mee:
  Onderzoek de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedraaien in het vernieuwde concept.
  Bijvoorbeeld in het restaurant, in leerwerk trajecten en participatieplaatsen.
 10. Inspireer, motiveer en betrek betrokken partijen, zoals Woonzorg, Laurens, het Zorgkantoor, de cliëntenraad, woningbouwvereniging Patrimonium. Enthousiasmeer en kijk wat de gemeente kan bieden of waar zij kan faciliteren zodat er een
  geweldige woonvoorziening ontstaat. Bezoek voor inspiratie andere woonvoorzieningen. Zoek contact met bijvoorbeeld Wethouder van Tatenhove van Lansingerland, zij heeft op een goede manier de regie in handen genomen toen Huize Sint Petrus werd vernieuwd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Els Schaap-Holsheimer, Echt voor Barendrecht
Martijn van Meppelen Scheppink,  SGP/ChristenUnie

Share this: