EVB Motie ‘betere handhaving vuurwerkoverlast’ afgewezen

EVB is tegen een vuurwerkverbod maar voor een betere handhaving op vuurwerkoverlast. Afgelopen jaarwisseling waren ruim voor en ruim na de jaarwisseling harde kallen te horen in Barendrecht. Uit het evaluatierapport blijkt dat er maar 9 bekeuringen uitgedeeld zijn, dat vindt EVB veel te weinig. EVB wil een nultolerantiebeleid waarbij elke overtreding in relatie tot vuurwerkoverlast direct met een bekeuring wordt bestraft. Ook wil EVB een vuurwerkdetectiesysteem.

Om dit te bewerkstelligen is op initiatief van EVB raadslid Jonathan Vrijman de motie ‘betere handhaving vuurwerkoverlast’ ingediend in de raadsvergadering van 17-12-2019.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie afgewezen.  

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘betere handhaving vuurwerkoverlast’

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

 Constaterende dat:

  • inwoners van Barendrecht klagen over overlast van vuurwerk door het gebruik van zeer zwaar illegaal vuurwerk, het afsteken van vuurwerk buiten de daarvoor aangewezen tijden en het afsteken van vuurwerk in gebieden die als vuurwerkvrije zones zijn aangewezen;
  • er in Barendrecht door de gemeentelijke handhaving en politie tezamen tijdens de afgelopen jaarwisseling slechts negen processen-verbaal zijn uitgeschreven voor deze overtredingen;

 Overwegende dat:

  • De gemeenteraad streeft naar het terugdringen van vuurwerkoverlast in Barendrecht en een betere handhaving van de vuurwerkregels, naast voorlichting en preventie, hierbij helpt;
  • er door medewerkers van de gemeente, politie, boa’s, buurtpreventie al heel hard gewerkt wordt om de vuurwerkoverlast terug te dringen, maar een verdere intensivering van de handhaving en verhoging van de pakkans bij overtreding van de vuurwerkregels nodig is;

Verzoekt het college:

  • een ‘zero-tolerance’ beleid te voeren ter zake van elke overtreding in relatie tot overtreding van de vuurwerkregels (waaronder het voorhanden hebben en afsteken van illegaal vuurwerk, het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones, en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden), van iedere geconstateerde overtreding proces-verbaal op te laten maken en iedere overtreding te bestraffen;
  • met het oog op een strengere handhaving de integrale aanpak te handhaven en daarbij ook de mobiele camera-unit op een belangrijke vuurwerkhotspot in te zetten;
  • uiterlijk in maart 2020 de jaarwisseling 2019-2020 en het vuurwerkbeleid in een oriënterende vergadering van de Commissie Samenleving te evalueren en te bespreken;
  • onderzoek te doen naar de mogelijk inzet en effectiviteit van een vuurwerkdetectiesysteem in Barendrecht, in dat kader informatie in te winnen bij de gemeenten Sliedrecht en Middelburg, waar dit systeem wordt gebruikt, en de gemeenteraad over de uitkomsten te informeren en van een afgewogen advies over de bruikbaarheid en kosten van het systeem te voorzien voor de evaluatie in de Commissie van maart 2020;

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 17 december 2019,

EVB

Jonathan Vrijman

Foto: Lex van Lieshout

Share this: