EVB Motie ‘Barendrecht naar Europees Hof tegen windturbines Oude Maas’ afgewezen

Op initiatief van EVB raadslid Lennart van der Linden is de motie ‘Barendrecht naar Europees Hof tegen windturbines Oude Maas’ ingediend in de raadsvergadering van 09-07-2019. Na stemming in de gemeenteraad is deze motie afgewezen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘Barendrecht naar Europees Hof tegen windturbines Oude Maas’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 2 juli 2019

Constaterende dat:

 • Barendrecht en diverse andere belanghebbenden en belangengroepen onlangs bij de Raad van State de beroepszaak inzake Windpark Oude Maas hebben verloren;
 • er de afgelopen jaren duizenden Barendrechters in verzet zijn gekomen tegen de winturbineplannen en dat kenbaar hebben gemaakt via het insturen van zienswijzen.

Overwegende dat:

 • de realisatie van 5 windturbines aan de Oude Maas een negatieve impact heeft op het woon- en leefklimaat (ook recreatief) in Barendrecht;
 • er nog een beroepsmogelijkheid is, namelijk bij het Europees Gerechtshof;
 • het aantekenen van beroep het mogelijk maakt om opschorting van de realisering van de windturbines bij wijze van voorlopige voorziening te verzoeken, hetgeen tot uitstel van de bouw van het windpark kan leiden;
 • een beroepsprocedure en bijbehorende voorlopige voorziening kansrijk is, vanwege tenminste de volgende punten:
  1. schaarse vergunningen;
  2. participatie (Aarhus / Omgevingswet);
  3. aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en NNN-gebied;
  4. de schijn van partijdigheid;
  5. gevolgen van andere Europese uitspraken (D’Oultremont en latere uitspraken) welke met name het activiteitenbesluit zouden kunnen aantasten;
 • beroep bij het Europees Hof – zeker in samenwerking met overige belanghebbenden – kan met relatief beperkte en incidentele middelen, namelijk ca. € 24.000,00. Een bedrag dat qua omvang en slagingskans opweegt tegen:
  1. de kans dat ook bij het Europees Hof wordt verloren;
  2. de algehele impact van de realisatie op het woon- en leefklimaat in Barendrecht.

Verzoekt het college:

 • om in goede afstemming en samenwerking met (juristen van) overige bezwaarmakers beroep aan te tekenen bij het Europees Hof, in combinatie met het aanvragen van een voorlopige voorziening, zodat realisatie wordt opgeschort;
 • de benodigde incidentele middelen ad ca. € 24.000,00 te verwerken in de eerstvolgende P&C-rapportage.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 2 juli 2019

Echt voor Barendrecht,
Lennart van der Linden

Share this: