Echt voor Barendrecht wil een einde aan de onveiligheid in Borgstede


Echt voor Barendrecht is groot voorstander van een veilige woonplek voor onze oudste en kwetsbaarste inwoners. Op dit moment komen er bij ons via  de Cliëntenraad van Borgstede berichten binnen die laten zien dat dit niet samengaat met de verhuur van een deel van Borgstede aan klanten van Pameijer. Wij hebben hier eerder vragen over gesteld. Maar daar zijn wij niet tevreden mee omdat uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat er geen contact is geweest met de Cliëntenraad. Juist deze cliëntenraad is de vertegenwoordiging van de bewoners van Borgstede en is op de hoogte van alle gebeurtenissen en bezwaren.

Wij roepen de wethouder dan ook op om in gesprek te gaan met de Cliëntenraad van Borgstede.

Echt voor Barendrecht vindt dat ook de klanten van Pameijer een goede huisvesting verdienen en dat daar samen met ons college een goede oplossing voor gevonden moet worden.

Onze oudste inwoners verdienen een veilige plek om hun laatste jaren door te brengen!

Hieronder vind u de vragen die EVB aan het college gesteld heeft.


Barendrecht, 5 januari 2019

Geacht College,

Betreft: vragen naar aanleiding van de beantwoording van vragen van de fractie van EVB dd. 19 november 2019 aangaande de veiligheid van de bewoners van Borgstede.

Uit de antwoorden is te lezen dat de wethouder vooral contact heeft gehad met Laurens en Pameijer en niet met leden van de Cliëntenraad van Borgstede.

Dat is jammer omdat vooral uit deze hoek de zorgen voor wat betreft de veiligheid het grootst zijn en zij ook de directe vertegenwoordigers zijn van de bewoners. De Cliëntenraad neemt maandelijks deel aan het burenoverleg tussen Laurens en Pameijer. Een bewoonster van Borgstede neemt ook deel aan dit overleg en zowel deze bewoonster als de Cliëntenraad hebben hier veelvuldig hun zorgen geuit. Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook contact gehad met het management van Pameijer. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een situatie die houdbaar is.

Bij vraag 4 stelt u dat het de vraag zou moeten zijn of Laurens en Pameijer de situatie verantwoord vinden, EVB verzoekt de wethouder dit na te vragen bij de bewoners of bij hun vertegenwoordigers in de Cliëntenraad. Omdat zij juist de dagelijkse praktijk en ervaringen kunnen weergeven en een belangrijke informatiebron zijn voor het gebeuren in Borgstede. De bewoners van Borgstede, vaak op zeer hoge leeftijd, hebben er recht op om hun laatste levensjaren op een rustige en veilige plek door te kunnen brengen. Zij verdienen als inwoners van Barendrecht ons aller respect en steun!

Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen een plekje verdient om te kunnen wonen, ook de klanten van Pameijer. De ervaring heeft echter laten zien dat de gekozen combinatie toch niet de juiste blijkt te zijn.

EVB heeft nog de volgende aanvullende vragen:

1. Waarom heeft de wethouder er voor gekozen om niet met de Cliëntenraad Borgstede te spreken om er achter te komen wat er aan de hand is in Borgstede?
2. Is de wethouder met ons van mening dat veiligheid van onze kwetsbare inwoners, die op hoge leeftijd zijn, hoog op de agenda van onze gemeente zou moeten staan?
3. Zo ja, vindt de wethouder dan nog dat de verlenging van het huurcontract, zonder dat de bewoners/CR daarin vooraf betrokken zijn geweest , een goed idee is?
4. Is de wethouder bereid om alsnog te overwegen om samen met Laurens en Pameijer tot een vorm van bewaking te komen tot het huurcontract ten einde is gekomen?
Zo nee, waarom niet?
5. Leegstand kost geld. Kan de wethouder aangeven wat precies de financiële consequenties zijn voor Laurens als de drie maanden verlenging van het huurcontract alsnog geschrapt zou worden en kan de wethouder aangeven waarom er juist voor een termijn van 3 maanden is gekozen?
6. Is de wethouder bereid om, na een gesprek met de Cliëntenraad, zich alsnog in te zetten om Laurens en Pameijer ertoe te bewegen een andere woon oplossing voor de cliënten van Pameijer te zoeken?

Tot slot nog een vraag over de voortgang van de (her)bouwplannen van zowel Borgstede als het dienstencentrum.

7. Kan de wethouder aangeven hoever Laurens en Woonzorg zijn met de bovengenoemde plannen en op welke termijn denkt de wethouder de raad hierover te kunnen informeren?

Echt voor Barendrecht hoopt op een spoedige beantwoording van bovenstaande vragen en wij vertrouwen erop dat ouderenbeleid niet alleen op papier belangrijk is voor dit college.

Wij zijn van mening dat een betrokken en gemotiveerde wethouder, op zowel de huisvesting van Pameijer als de her/nieuwbouw, meer kan bereiken dan u laat blijken in uw beantwoording van onze eerder gestelde vragen.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Share this: