Collegevragen n.a.v. wijkbezoek aan Vrijenburg Noord-Oost

Barendrecht, 23 april 2019

Betreft: wijkbezoek aan Vrijenburg Noord-Oost

Geacht college,

Naar aanleiding van ons recente wijkbezoek aan Vrijenburg Noord-Oost, hebben wij namens een groot aantal inwoners die wij spraken in deze wijk de volgende vragen.

Speeltoestellen

In de wijk Vrijenburg wonen veel gezinnen met jonge kinderen. De kleine speeltuintjes groeien echter helaas niet mee met de kinderen. Dat heeft tot gevolg dat kinderen na verloop van tijd de speelplaats ‘ontgroeien’.

 1. Wordt er t.b.v. de speeltuintjes rekening gehouden met de leeftijdsontwikkeling van kinderen? Zo ja, op welke manier wordt ervoor gezorgd dat speelplaatsen ‘meegroeien’ met de jeugd in de wijk?

Aan de Vrijenburgerlaan, ter hoogte van de Giraffenburg / Hertenburg, ligt een bij kinderen populair speelveldje (zie afb. 1). Echter is dit speelveldje niet voorzien van een omheining. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan met overstekende kinderen die hun bal achterna rennen.

afb. 1: Speeltuintje Vrijenburgenlaan (t.h.v. Giraffenburg / Hertenburg) 

 1. Wat vindt het college van het voorstel om dit speelveld te voorzien van een omheining (hek, kooi, bebossing etc.) om zodoende een veiligere situatie te creëren voor de spelende kinderen?

Aan de Sandelhout ligt een speelveldje langs de waterkant. Het speelveldje bestaat uit speeltoestellen en een voetbalveldje (zie afb. 2). Het gedeelte met de speeltoestellen (links) is aan de waterkant omheind met een hekwerk, zodat kinderen niet onverhoopt te water kunnen raken.  Het gedeelte met het voetbalveld (rechts) heeft geen hekwerk aan de waterkant. Hierdoor rolt de bal soms in het water, maar belangrijker nog; spelende kinderen lopen het risico te water te raken. Bewoners vinden dit zorgelijk, en zien graag ook op het rechter gedeelte van het speelveldje een hekwerk aan de waterkant.

 1. Is het college net als de inwoners van mening dat het voor de veiligheid van de spelende kinderen van belang is dat het voetbalveldje ook een hekwerk krijgt aan de waterkant? Zo nee, waarom niet?

 

afb. 2 Speelpleintje Sandelhout (links: wel een hekwerk aan de waterkant, rechts: geen hekwerk aan de waterkant)

Bewoners aan de Elandenburg vinden het jammer dat een speeltuintje bij hen in de buurt is verdwenen.

 1. Wat is de redenen dat dit speeltuintje is weggehaald? Is er een mogelijkheid om een nieuw speelveldje terug te plaatsen?

Veiligheid

In Vrijenburg hebben recent een aantal inbraken plaatsgevonden. Bewoners maken zich hier veel zorgen om. Zij zijn van mening dat er te weinig maatregelen worden genomen om deze zorgwekkende ontwikkeling tegen te gaan. 

 1. Is het college bekend met deze inbraken? Zo ja, welke (extra) maatregelen zijn er genomen om deze bij inbrekers populaire wijk te behoeden van meer inbraken?

Ook in de wijk Vrijenburg ervaren bewoners veel verkeersonveilige situaties met auto’s en scooters die te hard en roekeloos rijden. Dit geldt voor meerdere locaties, zoals  Avenue Carre, Leeuwenburg, (…). Op meerdere plekken zijn hier snelheid beperkende maatregelen genomen, zoals het plaatsen van snelheidsmeters (smiley’s) en de verkeersmaatjes (zie afb. 3).

afb. 3: Verkeersmaatje

 1. Wat hebben deze maatregelen voor effect gehad? Hoe kijkt het college aan tegen de uitkomsten van deze maatregelen?
 1. Hoe kijkt het college aan tegen de verontrustende berichten van bewoners omtrent het roekeloze rijgedrag en is zij bereidt om andere maatregelen (bijv. drempels, meer snelheidsmetingen) te treffen om de verkeerssituatie in Vrijenburg veilig te krijgen?

Zoals bekend zijn er in Vrijenburg regelmatig groepjes jongeren die buiten samenkomen. Helaas gaat dit ook geregeld gepaard met overlast gevend gedrag, wat bij omwonenden tot ergernis leidt.

 1. Welke maatregelen zijn er tot dusverre genomen om de overlast van jongeren terug te dringen?

Omwonenden hebben sterke vermoedens dat een deel van de overlast gevende jongeren niet uit Vrijenburg, maar uit Rotterdam-Zuid komt.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de vermoedens van omwonenden dat een deel van de jongeren uit Rotterdam-Zuid komt? Kan het college, bijvoorbeeld vanuit rapportage vanuit de handhaving (BOA’s, politie) een beeld schetsen van deze groep jongeren? Klopt het dat een deel van deze jongeren vanuit Rotterdam-Zuid naar Vrijenburg trekt?

Buitenruimte

Het trottoir aan de schaduwzijde van het appartementencomplex aan de Paardenburg (zie afb. 4) is permanente algengroei. De gladheid zorgt voor gevaarlijke situaties. Bewoners vinden het een goede zaak dat dit met enige regelmaat door de gemeente wordt schoongemaakt. Echter, het is niet opgenomen in het onderhoudsprogramma van de gemeente, waardoor het soms ook weken niet gedaan wordt.

afb. 4: Appartementencomplex Paardenburg

 1. Kan het gemeente dit stukje Vrijenburg opnemen in het onderhoudsprogramma, zodat dit trottoir met permanente algengroei structureel kan worden ontdaan van algengroei?

Vlak naast ditzelfde appartementencomplex ligt een stukje groenstrook. Bewoners ervaren met regelmaat dat verdachte personen (inbrekers?) vanaf dit stukje groen ’s avonds / ‘s nachts naar binnen gluren. De hand- en vingerafdrukken op de ramen zijn daarvan het bewijs. Gezien de inbrakengolf is het niet ondenkbaar dat dit inbrekers op verkenning zijn geweest.

 1. Ziet het college mogelijkheden om het toezicht op dit gedeelte te verbeteren, bijv. door het plaatsen van camera’s of extra verlichting?

Bewoners ter hoogte van de tramhalte Vrijenburg merken op dat er hier veel zwerfafval ligt, ondanks een aantal prullenbakken. Zo staat er bijvoorbeeld een prullenbak in het speeltuintje (zie afb. 5, rood omcirkelt) aan de Leeuwenburg, die amper gebruikt wordt. “Kinderen hebben geen afval”, aldus een bewoner.

 1. Is het college bereid mogelijkheden te willen onderzoeken deze prullenbak op een strategisch betere plek te plaatsen, om zodoende het zwerfafval in deze wijk tegen te gaan?

afb. 5 Prullenbak speeltuintje Leeuwenburg

Een bewoner aan de Elandenburg wees ons op een scheefstaande lantaarnpaal tegenover woning 33 (zie afb.6). De bewoner heeft hierover al meermaals melding gemaakt bij de gemeente, maar helaas is er tot op heden nog geen actie ondernomen. 

 

afb. 6: Scheefstaande lantaarnpaal 

 1. Kan het college ervoor zorgen dat deze melding wordt opgepakt?

De bomen in de Muizenstraat verliezen volgens bewoners hars die moeilijk van de auto’s te verwijderen is. 

 1. Zijn er volgens het college in deze straat bomen aangeplant die hars kunnen lekken? Wat is in het algemeen het gemeentelijk bomenbeleid ten aanzien van  lekkende bomen?

Onbebouwd stuk kavel

Aan de Vrijenburgerlaan / Vossenburg / Hertenburg ligt al jaren een stuk onbebouwde kavel dat, volgens de omwonenden,  in het bezit is van de gemeente. Doordat er in geen tijden onderhoud is gepleegd aan dit stuk kavel, ligt het er nu verwilderd bij, tot ongenoegen van de omwonenden. Zij vinden het vreemd dat de gemeente inwoners aanspoort hun tuin netjes te onderhouden, maar dat dat kennelijk niet voor de gemeente zelf geldt, ondanks dat bewoners hier meermaals toe hebben verzocht.

afb. 7: Onbebouwd stuk kavel Vrijenburgerlaan / Vossenburg / Hertenburg

 1. Wat zijn de plannen met dit stuk grond?
 2. Waarom vindt er op dit stuk kavel geen onderhoud door de gemeente plaats?

Op dit stuk grond staat een bord dat door naastgelegen bewoners als storend dichtbij hun huis wordt ervaren, ondanks dat er ruimte genoeg is.

 1. Ziet het college mogelijkheden om dit bord wat minder dicht op de omliggende huizen te plaatsen?
 2. Is het mogelijk om hekwerk te verwijderen en zodoende het aanzicht wat minder storend te maken? Zo nee, waarom niet?

In Vrijenburg is volgens de inwoners relatief weinig openbaar groen. Bewoners zouden graag zien dat er meer openbaar groen in hun wijk komt, omdat dit goed is voor het leefklimaat.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om het stukje onbebouwde kavel aan de Vrijenburgerlaan / Vossenburg / Hertenburg aan te wijzen voor een van de locaties voor een ‘tiny forest’?
 1. Ziet het college mogelijkheden om meer openbaar groen (bomen / planten) in Vrijenburg te creëren? Zo nee, waarom niet?

Verzakkingen

Een aantal bewoners in Vrijenburg wijst ons op verzakkingen rondom het huis door slechte waterafvoer. (Giraffenburg, zie afb. 8 & 9. Zwijnenburg, zie afb. 10, 11. De bewoner aan de Zwijnenburg heeft een filmpje gemaakt van de situatie tijdens regenval. Het filmpje staat (verborgen) op ons youtube-kanaal: https://youtu.be/MKxMSyc8cZU. Beide bewoners hebben al meerdere pogingen ondernomen om het probleem op lossen, maar kennelijk ligt het probleem dieper dan de bovenlaag en is hulp van de gemeente zeer gewenst.

afb. 8: verzakkingen Giraffenburg                                            

 afb. 9: verzakkingen Giraffenburg

afb. 10: slechte waterafvoer tijdens regenval              

afb.11: verzakkingen na regenval.

 1. Wat kan de gemeente betekenen om dit probleem op te lossen?

Ook aan de openbare weg, ter hoogte van de kruising tussen de Hertenburg / Vrijenburgerlaan, is er sprake van verzakking (zie afb.:).

 

Afb. 12 & 13: Verzakkingen kruispunt Hertenburg / Vrijenburgerlaan

 1. Is het college net als de inwoners van mening dat dit punt moet worden opgehoogd? Zo ja, wanneer wordt dit uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Deze kruising ligt in het verlengde van een hellende route waar veel fietsers met hogere snelheid afdalen. Om fietsers af te remmen ligt er dan ook een drempel, maar die is door verzakking dusdanig laag geworden dat het nauwelijks tot geen snelheids remmend effect meer heeft.

 1. Is het college ook van mening dat deze drempel aan kracht heeft verloren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het dan een idee om e.e.a. in samenhang met het vraag 14 aan te pakken (‘werk met werk maken’)?

Afval rondom ondergrondse containers

Het komt volgens bewoners regelmatig voor dat de ondergrondse containers in Vrijenburg t.h.v. de Gemzenburg / Hertenburg vol zijn en het enige tijd duurt voordat deze worden geleegd. Als gevolg daarvan zetten de bewoners de vuilniszakken naast de container en ontstaat er een kleine vuilnisbelt. 

 1. Is het college bekend met dit probleem? Zo ja, wat is de reden dat dit deze ondergrondse container regelmatig laat wordt geleegd?

Parkeeraanduiding CBS de Vrijenburg

De grenzen van de parkeervakken rondom CBS de Vrijenburg worden aangeduid middels glazen bolletjes. Een flink aantal van deze glazen bolletjes zijn echter kapot / verbrijzeld (zie afb.), doordat er vermoedelijk iets zwaars op heeft gestaan.

afb. 14/15: Glazen bolletjes parkeervakken

 1. Kan het college ervoor zorgdragen dat de kapotte glazen bolletjes worden vervangen voor nieuwe exemplaren?

Onze fractie en de inwoners van de wijk Vrijenburg zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris.


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: