Categoriearchief: Fractie

EVB bij Gemeenteloket op ExxactFM

Oud EVB-raadslid Anita van Ewijk en EVB-fractievoorzitter Lennart van de Linden waren vorige week te gast bij Gemeenteloket op ExxactFM. Luister hier het interview met hen terug:

www.exxact.nl/gemeenteloket12072018

Gemeenteloket is het wekelijkse radioprogramma over politiek en gemeentelijke actualiteiten in Barendrecht. Het programma is elke donderdagavond vanaf 19u00 live te beluisteren.

Frisse politiek versus frisse scholen

De kwestie “frisse lucht in scholen” staat in Barendrecht politiek op de kaart, zo is ook te lezen in De Schakel van 19 juli j.l.

Het binnenklimaat op enkele basisscholen deugt niet en daar moet wat aan gebeuren. Wat precies en wie dat moet betalen, daar moet nog wel goed naar gekeken worden. Tot zover zijn alle politieke partijen in Barendrecht het eens. Geen kwestie van coalitie/oppositie. Waar wel politieke discussie over is, is de informatievoorziening over deze problematiek. Pas in juli 2018 stuurde wethouder Luijendijk (CDA) na aanhoudende vragen van EVB het rapport hierover aan de gemeenteraad. Er blijken miljoenen nodig om het op te lossen. Maar wat bleek nog meer? Het rapport dateert al van oktober 2017. De CDA-wethouder heeft het rapport met bevindingen en aanbevelingen al die tijd achtergehouden en onderhandelde ondertussen met de scholen over een oplossing en kostenverdeling. Daarnaast voerde het CDA als enige actief campagne op dit onderwerp in verkiezingstijd. Dat vindt EVB niet fris. En het zou andere partijen sieren als ze dat onderschrijven en hun controlerende taak op dit punt serieus nemen.

De fractie van Echt voor Barendrecht.

 

Hitteplan Barendrecht

EVB stelt vragen aan het college van B&W: Hitteplan Barendrecht

Geacht college,

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte in de regio en het mogelijk brandgevaar zijn verschillende gemeentes begonnen met een zogenaamd hitteplan. Zo is Stadsbeheer Rotterdam in Rotterdam begonnen met het extra onderhouden van het openbaar groen in de stad en worden prullenbakken en containers in de stadsparken vaker geleegd. Ook worden bij temperaturen boven de dertig graden verschillende bruggen in de stad gekoeld uit vrees voor de uitzetting van het metaal. In het Beatrixpark in Schiedam, heeft de gemeente Schiedam na brand al gewaarschuwd dat bij een volgende brand, barbecueën in dit park wordt verboden, zie bijgaande link:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/170509/Bij-volgende-brand-wordt-barbecueen-in-Schiedams-Beatrixpark-verboden

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van het bovenstaande enkele vragen.

  1. Bestaat er in onze gemeente ook een gemeentelijk hitteplan? Zo ja, waaruit bestaat dit? Zo nee, waarom niet?
  2. In onze gemeente zijn er verschillende recreatie- en natuurgebieden waar ondanks de droogte ook afgelopen weekend weer volop werd gebarbecued, bijvoorbeeld langs de Oude Maas of in de Zuidpolder bij natuurspeelplaats Barendbos. Zijn er in de genoemde of andere recreatie- of natuurgebieden vergelijkbare risico’s op brand als in het Beatrixpark in Schiedam? Zo ja, welke preventieve maatregelen kan het College inzetten om risico’s op brand te beperken?
  3. Beschikt het College over scenario’s of plannen om de risico’s op brand bij aanhoudende droogte in de natuurgebieden en parken van Barendrecht te beheersen? Zo nee, is het College bereid om hiervoor een noodplan op te stellen?
  4. Op welke praktische wijze zal de gemeente Barendrecht uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid in het geval van een Nationaal Hitteplan? En op welke wijze zal de GGD-Rotterdam Rijnmond de lokale uitvoering van het Nationale Hitteplan vormgeven ter ondersteuning van onze gemeente? Is hier ook sprake van een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld een focus op maatregelen in wijken, buurten, straten en gebouwen die het meest kwetsbaar zijn voor hitte? En is er daarnaast oog voor specifieke locaties met een grote aanwezigheid van kwetsbare groepen zoals woonzorglocaties?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Jonathan Vrijman.

Trimbaan Oude Maas wordt stevig opgeknapt

Een Echt Veel Betere trimbaan voor Barendrecht. Dat is wat Willem Booij wil bereiken. De Barendrechtse gemeenteraad nam een door hem namens EVB ingediend voorstel hiertoe unaniem aan.

Booij is tevreden met de uitkomst. “De trimbaan is van oudsher een belangrijke plek geweest voor sportende en recreërende Barendrechters, maar is in de loop der jaren minder aantrekkelijk geworden voor het grote aantal sportievelingen dat nog steeds veelvuldig gebruik maakt van deze voorziening”.

De door EVB geïnitieerde motie ‘Upgrade Trimbaan Oude Maas Barendrecht’ werd mede ingediend door de fracties van CDA, SGP/CU en VVD. De motie kon uiteindelijk rekenen op raadsbrede steun en werd dus unaniem aangenomen.

In de motie wordt het college verzocht een opdracht aan de Landschapstafel te formuleren voor het uitvoeren van aanpassingen, kansen en suggesties ten behoeve van de trimbaan en deze te voorzien van een dekkingsvoorstel. De raad wil medio oktober 2018 geïnformeerd worden over de voortgang van dit proces.

Betere gebiedsaanduiding ter promotie Havenhoofd

Betere gebiedsaanduiding ter promotie van het Havenhoofd. Dat wil Cicilia Rijsdijk (EVB) bereiken. De Barendrechtsegemeenteraad nam een door haar ingediend voorstel hiertoe aan. Het nabijgelegen gebied Carnisselande Vaanpark trekt dagelijks duizenden mensen die er gaan winkelen bij o.a.IKEA en Baby-park.

Rijsdijk is tevreden: Het Havenhoofd is met haar grote variëteit aan kwalitatief hoogwaardige horeca inmiddels uitgegroeid tot een culinaire hotspot met regionale uitstraling. Daar mag Barendrecht trots op zijn! Maar het ontbreekt momenteel aan duidelijke gebiedsaanduiding”. Door betere bewegwijzering en promotie, verwacht Rijsdijk dat meer bezoekers van de Vaanparken spontaan een bezoek brengen aan het nabijgelegen Havenhoofd. Rijsdijk: “Daar profiteren Barendrechtse ondernemers van en dat is weer goed nieuws voor de Barendrechtse economie!”

EVB blij met uitstel turbineplannen Binnenmaas

De realisatie van windturbineplannen aan de overkant van de Oude Maas loopt forse vertraging op. Tegen deze windturbines is veel weerstand, vooral uit Barendrecht. Talloze partijen, waaronder Stichting Wind van Voren, de Gemeente Barendrecht, Barendrechtse VVE’s en Barendrechtse inwoners, zijn naar de Raad van State gestapt om de plannen tegen deze vijf euromasten aan te vechten.

De Raad van State gaf afgelopen week aan dat men het zeer druk heeft met het behandelen van bezwaren tegen windturbines in heel Nederland. Er is geen capaciteit om nog voor 2019 tot een zitting te komen. Ook is bekend gemaakt dat uitgebreid extra onderzoek zal plaatsvinden naar onder andere geluidsnormen die zijn opgevoerd door Binnenmaas en de ontwikkelaar. Bij die normen en inschattingen zijn veel vraagtekens geplaatst door diverse bezwaarmakers.

Woordvoerder Marcel Hazebroek: “Laten we hopen dat uitstel in dit geval ook leidt tot afstel. EVB is tevreden met deze ontwikkeling. Vijf windturbines zo groot als euromasten horen niet zo dicht op woon-, natuur- en recreatiegebied.”

Persbericht: Reactie EVB op akkoord monsterverbond

Gisterenavond presenteerden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 hun coalitie akkoord aan de buitenwereld. EVB  staat langs de kant en vormt in haar eentje de voltallige oppositie met 14 van de 29 raadszetels. Tegenover een coalitie van 15 zetels verdeeld over 6 partijen. In de perspresentatie slaagde de nieuwe coalitie er nauwelijks in om het bizarre besluit om EVB al sinds de verkiezingen te boycotten, te rechtvaardigen. Fractievoorzitter Van der Linden (EVB): “Eenheid in onvrede over de verkiezingsuitslag was een betere titel geweest voor dit akkoord”.

Gebrek aan visie en ideeën
Het coalitie akkoord toont vooral een gebrek aan visie en ideeën. “Maar dat viel te verwachten”, aldus van der Linden, wanneer je partijen met zulke verschillende ideologieën en opvattingen geforceerd bijeen zet. Het coalitieakkoord staat bomvol voortzetting van bestaand beleid. Er zijn amper koerswijzigingen. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld ten aanzien van het Trefpunt, gaat men die juist uit de weg. De opmerkelijkste koerswijziging is die in betaalde krachten. Het college wordt uitgebreid. Van 4 naar 6 wethouders.

Banenmachine gaat betaald wijken bezoeken
“Dit nieuwe college is een echte banenmachine”, aldus van der Linden. Uitbreiding met 2 wethouders. De totale kosten van deze personele beslissing lopen richting de miljoen euro. De parttime wethouders gaan betaald en met ambtelijke ondersteuning de wijken in Barendrecht actief bezoeken. Van der Linden: “Ze gaan dus datgene doen wat EVB al jaren tweewekelijks doet met 25 vrijwilligers op een zaterdagochtend. Maar dan gesubsidieerd.”

Obligate teksten
Tenslotte valt vooral de verbindende taal in het stuk op. De nieuwe coalitie wil ruimte voor dialoog, zoekt draagvlak in de raad en samenleving. De coalitie vindt ook dat inwoners serieus moeten worden genomen door politiek en overheid. Volgens van der Linden zijn dit nogal obligate teksten. Immers na de verkiezingen weigerde dit monsterverbond juist om serieus in gesprek te gaan met de partij die 45% van de kiezers vertegenwoordigd.

Column: Het baantjes dilemma van het monsterverbond

Column door Lennart van der LindenHet baantjes dilemma van het monsterverbond

Het formatieproces in Barendrecht van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 voltrekt zich al weken in volledige stilte. Het proces staat haaks op wat gebruikelijk is. Bovendien worden diverse afspraken die door alle partijen vóór de verkiezingen zijn gemaakt en vastgelegd structureel aan de laars gelapt. EVB, dat 45% van het electoraat vertegenwoordigt, wordt vanaf dag 1 totaal buitengesloten. Dat recht heeft de helft plus 1. Maar geloofwaardig en betrouwbaar is het allerminst.

Toch lazen we dat het politieke ei nu toch bijna is gelegd. De baantjes zijn echter nog niet verdeeld. Hoe ziet de invulling van wethoudersposten er straks uit? Een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen. Iedere partij weet dat je in het college van B&W veel invloed kunt uitoefenen. Barendrecht is met bijna 50.000 inwoners een gemeente die door drie fulltime wethouders én burgemeester geleid kan worden. En anders maximaal met 4 (zoals nu het geval is). Als de gemeenteraad effectief en daadkrachtig bestuur voor staat, draagt zij dus 3 of 4 topkandidaten voor. Kandidaten met bewezen kwaliteiten en  competenties, die onze belastingcenten waarmaken en na afloop ook amper aanspraak op wachtgeld hoeven te maken. Een fulltime wethouder kost de gemeenschap al snel anderhalve ton per jaar.

Hier is sprake van een groot dilemma. Het monsterverbond bestaat uit 6 partijen. Het wethouderschap is een prestigieuze en goed betaalde functie. Iedere partij die meedoet in een coalitie wil normaliter een post in het college. Dus ligt een college van maar liefst 6 (!) wethouders op de loer. Evenzoveel als in Rotterdam… Onze burgemeester zal het met lede ogen aanzien. Zijn Barendrecht wordt dan de bestuurlijke risée van de regio. Bovendien kost zo’n schaamteloze personeelsuitbreiding veel geld. Extra salaris, extra ondersteuning en extra pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Met iedere uitbreiding boven de 4 wethouders, slaat een nieuwe coalitie een maatschappelijke pleefiguur. Óók als het een gekunsteld clubje parttimers wordt. Een gemeente besturen, is een serieuze zaak. Dat doe je er niet even bij. Daar stel je de beste mensen voor aan. Van wethouders verwacht je dat ze al hun tijd en energie in de Barendrechtse samenleving steken.

Toch is 6 poppetjes een reële optie. Want waarom zou één van de onderhandelende partijen genoegen nemen met minder dan een fulltime wethouder? Als partijen namelijk met EVB zouden onderhandelen, is een fulltime wethouder in een college van 3 of 4 wethouders wél een reële en verdedigbare optie. Je zou verwachten dat tenminste één van de partijen inmiddels wel bij zinnen komt. Maar het pluche lonkt. En dat zet helaas wel vaker aan tot recht praten wat krom is…

Tijd om een terrasje te pakken

De EVB-fractie vergadert op donderdagen op het gemeentehuis. Na afloop gaan we vaak in de buurt wat drinken. De laatste weken was regelmatig sprake van zomerse temperaturen. Heerlijk weer om ook ’s avonds nog even op het terras te zitten. Dat doen we dus ook. Van diverse ondernemers horen we dan dat ze het jammer vinden dat ze klanten om 23.00 uur naar binnen moeten sturen. “Regels van de gemeente!”.

We hebben het nagekeken en inderdaad. In artikel 2:29 van de APV staat dat terrassen gesloten dienen te zijn tussen 23:00 en 08:00 uur. Kort geleden ontving de gemeenteraad een brief van Horeca Nederland. Met kortweg het verzoek om meer flexibiliteit. EVB is daar voor, maar onder voorwaarden. We willen dat de gemeente gebieden aanwijst om komende zomer te experimenteren met ruimere terrastijden en dit goed evalueert.

De belangrijkste horeca gebieden in Barendrecht zijn de Middenbaan, het Doormanplein en het Havenhoofd. Over ruimere terrastijden op het Havenhoofd zijn we niet enthousiast: omwonenden ervaren nu al regelmatig overlast. Op het Doormanplein en de Middenbaan zien we wel kansen. De woningdichtheid is daar kleiner en de afstand tot woningen wat groter. Dus wat ons betreft snel een besluit en op naar de zomer!

Bijdrage fractievoorzitter EVB in het debat van woensdag 4 april 2018


Ja, voorzitter, mijn deel in dit opzichtige toneelstuk. Deze gemeentelijke theatervoorstelling, met gelukkig veel publiek. En het kaartje is ook nog eens gratis!

Ik heb net al een aantal vragen gesteld na de termijnen van andere fractievoorzitters en mijn bijdrage in de eerste termijn strekt zich uit in twee onderdelen:
1 – Een terugblik: het verloop van de verkenning tot nu toe.
2 – Een vooruitblik. Hoe voorwaarts t.a.v. het formatieproces.

1 – Het verloop van de verkenning tot nu toe
Het is gebruikelijk in vrijwel heel Nederland dat de winnaar van de verkiezingen, de grootste partij, het voortouw neemt in de informatieronde. Dat is vooral een kwestie van respect voor de kiezer. Datgene, wat de burgers van Barendrecht, hebben uitgesproken. Zij en niemand anders, bepalen immers het bestuur in hun gemeente. En wie er eens in de vier jaar de gemeenteraad vormen om hen te vertegenwoordigen.

Bovenop dit ‘algemene principe’ uit respect voor de kiezer, is aanvullend in Barendrecht vóór de verkiezingen door alle fractievoorzitters afgesproken dat de grootste partij het voortouw neemt bij de verkenning van coalitie en collegevorming.

Voorzitter, mijn eerste conclusie, ik kan het niet anders omschrijven, is dat in Barendrecht op dit vlak sprake is van woordbreuk. Het tegenovergestelde heeft namelijk plaatsgevonden, namelijk het initiatief is door anderen genomen. En EVB is vooral daarbuiten gelaten. Ik vind dat bizar. Lees verder Bijdrage fractievoorzitter EVB in het debat van woensdag 4 april 2018