Categoriearchief: Fractie

EVB: Te hard rijdende auto’s in woonwijken aan banden

Het te hard rijden van auto’s in 30 km gebieden in woonwijken wordt door veel Barendrechtse inwoners als een probleem gezien en leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties. Bij overtreding wordt er nauwelijks gehandhaafd. Dit maakt EVB op uit de vele opmerkingen die verspreid over heel Barendrecht door inwoners werden gemaakt tijdens de wijkbezoeken die EVB afgelopen anderhalf jaar heeft afgelegd.

Een groot aantal wegen in woonwijken zijn nog niet voldoende ingericht conform de huidige inrichtingseisen voor een 30 km gebied. Maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen het herinrichten van een weg als erftoegangsweg betekenen, klinkerverharding aanbrengen in plaats van asfalt, het wegprofiel versmallen en/of het aanbrengen van verkeersdrempels.

Het huidige beleid is erop gericht dat deze aanpassingen worden meegenomen bij planmatig groot onderhoud aan wegen, of bij planmatige rioolwerkzaamheden. De financiering hiervan is echter niet zelden nog een sluitpost, met andere woorden: als het budget niet toereikend is worden de snelheid beperkende maatregelen niet uitgevoerd.

Op initiatief van EVB wordt daarom nu in kaart gebracht wat de benodigde maatregelen zijn en wat die kosten. Voor de zomer van 2018 kan hierover dan worden besloten.

Wat EVB betreft wordt er werk gemaakt van veilig verkeer in de woonwijken!

 

EVB stelt vragen over verpauperde trimbaan

Afgelopen week zijn er door EVB vragen gesteld aan het college over de verpaupering van de trimbaan bij de Oude Maas. Jos Huigen, sportief EVB-lid annex garagehouder aan de Koedood, kaartte intern deze kwestie aan, waarna Cerano Bakker en Willem Booij poolshoogte namen op de trimbaan en het omliggende gebied. 

Zij kwamen, in navolging van Jos, eveneens tot de conclusie dat de staat van de trimbaan en het omliggende gebied ver onder de maat is. ‘Barendrecht heeft hele mooie sport- en recreatievoorzieningen, maar de trimbaan is qua kwaliteitsniveau ver ondermaats. Als het heeft geregend staan er grote plassen op de baan en doordat verlichting ontbreekt, ontstaan er met name in de avond- en nachtelijke uren onveilige situaties. Het is triest om de huidige baan zo te zien en er moet echt iets gebeuren’, zo concludeerde Willem Booij. Het kandidaat-raadslid voor EVB en  verwoed kilometervreter heeft in het verleden heel wat kilometers gemaakt op deze baan.

Dat geldt ook voor Cerano Bakker, die binnen de EVB-fractie onder meer de portefeuille sport onder zijn hoede heeft. ‘Het is heel interessant om met Willem te praten over sport en onze ideeën te delen over hoe sport een verbindende en maatschappelijke rol kan spelen in Barendrecht voor jong en oud. Wij zijn al enige tijd bezig om de EVB visie ten aanzien van sport verder vorm te geven en dit is een mooi proces geweest’’, aldus het uittredende raadslid.

Ten aanzien van de trimbaan heeft EVB de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Wie is eigenaar van dit trimparcours, is dit de gemeente of bijvoorbeeld het recreatieschap?
  • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het trimparcours?
  • Zijn er plannen voor een kwaliteitsimpuls in dit gebied? Te denken valt dan aan het draineren van de trimbaan en het aanleggen van verlichting. Zo ja, op welke termijn. Zo neen, waarom niet?
  • Kunt u een inschatting verstrekken van de kosten van een dergelijke kwaliteitsimpuls?
  • Is het college bereid mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in dit recreatiegebied te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een beastmasterbaan, voetbalkooi enz. Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

EVB meent dat verdere ontwikkeling van het gebied een positieve impuls kan geven aan het gebruik hiervan. Scholen als het Dalton Lyceum en Calvijn Groene Hart zouden hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken bij het buiten sporten.

Hoe dan ook, deze trimbaan verdient aandacht.

EVB: Tegen snellere tram Carnisselande.

 
Echt voor Barendrecht vindt het uit veiligheidsoogpunt niet verantwoord om de maximumsnelheid van de tram in Carnisselande te verhogen naar 50 kilometer per uur. Dat zou ook leiden tot meer geluidsoverlast.

Al op 4 januari j.l. heeft EVB vragen gesteld aan het college over dit voornemen van de RET. Het college antwoordde dat mogelijkheden tot verkorting van de reisduur worden onderzocht, maar dat daar nog geen resultaten van zijn.

EVB woordvoerder Marius van den Berge wil daar niet op wachten en is voor duidelijkheid: “Voor EVB wegen de voordelen (een paar minuten eerder in de stad) niet op tegen de nadelen op het gebied van veiligheid en geluid.  Wij zijn tegen het verhogen van de maximumsnelheid in Barendrecht, hou die op 30 kilometer per uur.

Echt voor Barendrecht bezoekt Centrum-West

Op zaterdag 16 december zal Echt voor Barendrecht de wijk Centrum-West bezoeken. Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren.
Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.
Dit keer laten we onze gele bus in de remise, want EVB staat met een kraam op het WinterFeest.

Centrum-West bestaat voor het overgrote deel uit de historische dorpskern omgeven door de vier flatgebouwen aan de Oude Haven en de Zeeheldenbuurt uit de jaren vijftig. De wijk wordt aan de zuidkant begrensd door de Schaatsbaan, aan de oostkant door de 1e Barendrechtseweg en aan de noordkant door de Evertsenstraat en Dorpsstraat. In of net buiten de wijk bevinden zich drie lagere scholen evenals diverse medische voorzieningen. Winkelcentrum Middenbaan en Het Kruispunt liggen op loopafstand. Daarnaast heeft de wijk twee markante kerkgebouwen, de uit 1912 daterende Watertoren en ligt in het hart Barendrechts bekendste en de laatste jaren ook meest veelbesproken plein, vernoemd naar schout bij nacht Karel Doorman.

De veelzijdigheid maakt Centrum-West aantrekkelijk om te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen en de omgeving of bijvoorbeeld aan de veiligheid, de overlast door horecabezoekers en de parkeerproblematiek.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de kraam op het WinterFeest, om daar met ons in gesprek te gaan.

Tot zaterdag in onze kraam!!

EVB wil uitgewerkte toekomstvisie Borgstede

Echt voor Barendrecht (EVB) wil de status quo over de toekomst van zorgvoorziening Borgstede doorbreken. Anita van Ewijk: “Het huurcontract tussen eigenaar Woonzorg Nederland en Stichting Laurens loopt in 2020 af. Er heerst momenteel onzekerheid over de toekomst van het gedateerde gebouw en wij willen naar onze inwoners duidelijkheid scheppen over de toekomstige mogelijkheden.

EVB wil dat de gemeente de regie op dit dossier naar zich toe trekt. Onder meer door samen met betrokken partijen een toekomstvisie uit te werken. Een toekomstvisie die erop is gericht om de positie van Borgstede als hoogwaardige ouderenvoorziening in Barendrecht te behouden en waar mogelijk, te versterken.

Het college werd verzocht uiterlijk in februari met de eerste resultaten van dit onderzoek te komen, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, een besluit kan worden genomen.

Het voorstel werd door alle partijen met uitzondering van de VVD aangenomen.

Lees de motie via onderstaande link.

Motie Toekomstvisie Borgstede

 

EVB vraagt opheldering geluidsschermen Henry Dunantlaan

Henry Dunantlaan

EVB heeft tijdens de commissievergadering van 23 oktober om opheldering gevraagd over recent geplaatste geluidschermen aan de Henry Dunantlaan. In 2016 was eerder juist gekozen voor extra geluidsabsorberend asfalt op deze locatie. Vanwege stedenbouwkundige aspecten was besloten juist niet te kiezen voor deze geluidschermen.

EVB wilde van het college weten wat de kosten zijn en of er serieus naar alternatieven is gekeken. En vooral op welke wijze de bewoners uit Bijdorp waren meegenomen bij deze visueel nogal ingrijpende maatregel. Wethouder Luijendijk verklaarde dat er geen aannemer bleek te zijn die geluidswerend asfalt kon leveren die aan de benodigde geluidsabsorberende eisen kon voldoen. De kosten van de schermen zijn overigens lager, dan geluidswerend asfalt. Bewoners waren over de plaatsing van de schermen ingelicht door het tot tweemaal toe plaatsen van een aanvraag omgevingsvergunning in de Schakel.

EVB vindt dát niet de manier om bewoners te betrekken bij besluitvorming. En heeft dat ook kenbaar gemaakt en verzocht om inwoners in het vervolg zorgvuldiger te informeren als het gaat om dit soort stedenbouwkundige aanpassingen bij een woonwijk. De wethouder zegde dit toe. De verwachting is verder dat eenmaal begroeid, de aanblik van het geluidsscherm een stuk beter wordt.

EVB ontstemd over vakantieplannen Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas legt midden in de vakantieperiode de ontwerp bestemmingsplannen voor het windpark Oude Maas ter inzage. Bewoners en belanghebbenden krijgen van maandag 26 juni tot en met 7 augustus de tijd om het vuistdikke dossier te bestuderen en hun bezwaren kenbaar te maken.

geen windfabrieken in BinnenmaasEVB woordvoerder Marius van den Berge is ontstemd: “In gemeenteland is het een ongeschreven regel dat je grote plannen niet in de vakantie ter inzage legt. Het gaat hier om vijf kolossale turbines met enorme impact op de leefomgeving. Dat fiets je er niet even door als half Nederland op de camping zit”. Volgens Van den Berge is deze werkwijze ook strijdig met eerdere uitspraken van het college van Binnenmaas, waarbij werd aangegeven dat ‘zorgvuldigheid boven snelheid’ gaat.

De gemeenteraad van Barendrecht is, net als vrijwel heel Nederland, van 5 juli tot half augustus met zomerreces. En daarmee niet in staat om de bezwaren van Barendrecht formeel te bekrachtigen. Van den Berge heeft daar geen goed woord voor over:  “Men probeert ons buitenspel te zetten, terwijl bekend is dat Barendrecht een belangrijke speler is in deze kwestie. Als we niet tijdig reageren, kunnen we het in het vervolgproces wel schudden.” EVB zal in overleg met andere fracties kijken hoe tóch op tijd de zienswijze van de gemeente Barendrecht wordt opgestuurd.

locaties windmolens Binnenmaas
Locaties windfabrieken

EVB gaat voor titelprolongatie beachvolleybal

 Vrijdag 23 juni vindt het toernooi weer plaats om de Barendrechtnu.nl Beachvolleybalcup. EVB gaat ervoor om ook dit jaar de bokaal weer in haar prijzenkast te kunnen bijzetten.

Daarbij is support voor het team van de geelzwarten uiteraard van harte welkom. En na afloop natuurlijk een (zand)grondige evaluatie met een hapje en drankje van de geleverde prestaties…

EVB beachvolleybalPlaats van handeling:
KV Vitesse op sportpark De Bongerd. De poulewedstrijden beginnen om 18.00 uur. De finale staat om ca. 21.30 uur op het programma.

 

Kortom, laat je zien én laat je horen vrijdag!

 

EVB: Handhaving Barendrecht zwaar onder de maat.

HandhavingVerbijsterd,
EVB is verbijsterd over het deze week verschenen jaarverslag van de afdeling toezicht en handhaving. Uit het verslag blijkt dat de gemeente Barendrecht slechts zeven (!) keer inwoners direct heeft beboet.

EVB-Woordvoerder Kees Takken: “Onze gemeente treedt vooral op tegen blik, in plaats van tegen aso-gedrag. Lekker makkelijk. Een auto zegt immers niets terug.” EVB vindt de resultaten beschamend: “Eén aso-boete per handhaver per jaar. Dit is toch aan geen Barendrechter uit te leggen?”, aldus Takken.

Jaarverslag
In 2016 heeft de gemeente Barendrecht 312 boetes (proces verbaal) uitgedeeld. Zeven (!) keer is direct verbaliserend opgetreden tegen asociaal gedrag van inwoners: Vijf keer op hondenbeleid en twee keer op afval. Het restant betreft verkeersovertredingen, met name parkeerboetes.

Ergernissen
EVB bezoekt sinds begin dit jaar tweewekelijks een wijk in Barendrecht en vraagt aan inwoners hoe zij denken over hun woon- en leefomgeving. Overlast door hondenpoep en zwerfvuil scoort hoog bij de ergernissen. Bewoners klagen regelmatig over het gebrek aan handhaving en die klacht blijkt gegrond.

Actie
EVB laat het er niet bij zitten. De fractie heeft inmiddels het college over dit onderwerp aan de tand gevoeld tijdens de raadsvergadering van 30 mei. Afhankelijk van de beantwoording, beraadt EVB zich op vervolgstappen. Want dat het beleid anders moet, mag iedereen duidelijk zijn.

EVB: Borgstede, een voorziening om trots op te zijn

BorgstedeZorg is een breed thema waar EVB zich mee bezighoudt, niet in de laatste plaats de ouderenzorg.
EVB richt daarom de aandacht op Borgstede. Ooit een vermaarde instelling voor Barendrechtse ouderen. Thans verouderd, een terugtrekkende overheid, leegstand.

EVB pleit ervoor serieus werk te maken van Borgstede. Barendrechtse ouderen verdienen een modern verzorgingshuis. Een voorziening om trots op te zijn, waar respectvol met mensen wordt omgegaan en die de reputatie die Borgstede in het verleden had, eer aan doet.

EVB woordvoerder Anita van Ewijk: “Woonzorghuizen als Borgstede zouden vanzelf leeg komen te staan door de landelijke trend van langer thuis blijven wonen.” Dat is voor ons echter geenszins een voldongen feit.  Voor EVB is hoogwaardige ouderenzorg een speerpunt. Er zullen altijd Barendrechtse inwoners zijn die meer zorg en hulp nodig hebben dan thuis geboden kan worden. Ook die inwoners willen dan graag in Barendrecht blijven wonen”, aldus van Ewijk.

De fractie van EVB heeft in het vragenkwartier van de raadsvergadering van 30 mei over deze materie een aantal vragen gesteld aan de wethouder. Zo wilde EVB van de wethouder onder andere horen of hij bekend is met de visie en toekomstplannen van eigenaar Laurens met het gebouw en wat de invloed van het college hierop kan zijn. Dat Borgstede als verzorgingshuis behouden moet blijven, staat voor EVB als een huis. Revitalisatie en modernisering van Borgstede dragen bij aan dit doel. EVB maakt zich hier sterk voor!