Bijenstand

logoevbfaceb-01Geacht College,
Voor ons dagelijkse voedsel zijn wij bij het telen van gewassen in hoge mate afhankelijk van de bestuiving door bijen en hommels. De bijenstand gaat echter al jaren zorgelijk achteruit, ook in Nederland. Er bestaat brede overeenstemming over de oorzaken daarvoor: ziekten, zoals de varoa-mijt, het overmatig gebruik van bepaalde pesticiden (neonicotinoiden), te weinig of eenzijdig voedsel en de kaalslag in de particuliere tuinen. Ruim 80 procent van alle voedsel voor menselijke consumptie, wordt door bijen bestoven. Zonder deze harde werkers zou de voedselvoorziening van mens en dier dus in gevaar komen! Afgelopen jaren zijn er tal van initiatieven genomen om bijensterfte tegen te gaan, zoals het jaar van de Bij, de nationale bijencampagne en de campagne bloemen voor bijen.

honingbij_02Echt Voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

1. Is er al eerder onderzoek gedaan in de gemeente Barendrecht naar de bijenstand? Zo ja, op welke manier is dit onderzoek opgezet? En hoe lang duurt/duurde dit onderzoek? En kunt u ons de gegevens van dit onderzoek sturen? Indien u nog niet eerder onderzoek naar de bijenstand hebt gedaan, waarom niet?
2. Op welke verschillende manieren draagt de gemeente bij aan het verbeteren van de Barendrechtse bijenstand?
3. Is het college bereid om te stimuleren dat gemeentelijke bomen en struiken die vervangen moeten worden, vervangen worden door bij voorkeur bij-vriendelijke soorten? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om structureel met andere deskundigen, zoals bijenverenigingen, te overleggen over de invulling van groenstroken, maaibeleid, groen in de openbare ruimte en dergelijke? Zo nee, waarom niet?
5. Kan de gemeente onderzoeken of relatief eenvoudige bij-vriendelijke maatregelen onderdeel van de wijkgroenplannen kunnen uitmaken? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college bereid om, wellicht in samenwerking met een bijenvereniging, de voorlichting over de bijenstand, over bij-vriendelijke planten en bomen, over bijenlinten en dergelijke voor particulieren in Barendrecht te bevorderen en daarover voorlichting, bijvoorbeeld Blik Op Barendrecht, te geven (zeker nu men straks weer gaat voorjaarstuinieren)?
Graag schriftelijke beantwoording van de vragen.
Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Kees Takken en Anita van Ewijk

Fractie EVB
10 maart 2016