Politieke Vereniging Echt voor Barendrecht (EVB) heeft de zogenoemde ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting. Onder bepaalde voorwaarden komen ANBI’s in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkingsbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.

Bij haar beschikking van 7 mei 2014 heeft de belastingdienst EVB aangemerkt als ANBI-instelling vanaf 1 januari 2014.
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 852886445.
Het KvK-nummer is 58127100.

Statuut
EVB is een vereniging met meer dan 250 leden. Zij is op 10 juni 2013 opgericht. In de statuten staat als doel omschreven (artikel 2):

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Barendrecht;
  b. de burgers van Barendrecht zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  a. de inwoners van de gemeente Barendrecht regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen;
  b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Barendrecht en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
  c. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
  d. het houden van ledenvergaderingen;
  e. het jaarlijks in de maand maart houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Barendrecht zal worden toegelicht;
  f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Kandidaatstellingen als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement. De gestelde kandidaten zijn, ook na hun benoeming, autonoom met betrekking tot hun werkzaamheden voor de gemeenteraad of andere instantie.

Bestuur
Het bestuur van Echt voor Barendrecht bestaat uit vijf personen:
Voorzitter: Anita van Ewijk-Heijboer,  bereikbaar via voorzitter@echtvoorbarendrecht.nl
Penningmeester/vicevoorzitter: Piet van der Linden, bereikbaar via 06-43071130
Secretaris: Jan de Vries, bereikbaar via secretaris@echtvoorbarendrecht.nl
Algemeen bestuurslid: Roel Vermaat
Algemeen bestuurslid: vacature

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Correspondentieadres van het bestuur:
Berlagedreef 37, 2992  HS Barendrecht of mail naar
info@echtvoorbarendrecht.nl

Lid worden
Inschrijven als lid kan via het Inschrijfformulier elders op deze website. Voorwaarde is dat men in Barendrecht woonachtig is. Het lidmaatschap bedraagt thans € 27,50 per kalenderjaar.

Donateur worden
Inschrijven als donateur (of sympathisant) kan eveneens. Ook voor inwoners die niet in Barendrecht woonachtig zijn. Het donateurschap bedraagt eveneens € 27,50 per kalenderjaar (meer mag…).

Financiën
Echt voor Barendrecht heeft een betaalrekening bij de ING Barendrecht. Het IBAN-rekeningnummer is NL06INGB0006091706. Verder heeft de vereniging een Bonusspaarrekening gekoppeld aan dit rekeningnummer.

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering. Hieronder vindt u de meeste recente financiële jaaroverzichten:

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2022

Bij haar verklaring van 17 maart 2023 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV vond plaats op 26 april 2023. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Ad van Koppen.

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2021

Bij haar verklaring van 15 april 2022 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV vond plaats op 11 mei 2022. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Cees Bakker.

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2020
Bij haar verklaring van 12 februari 2021 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV werd als gevolg van de maatregelen in het kader van COVID-19 uitgesteld en vond eerst 5 juli plaats. De Financiële Commissie bestond uit Cees Bakker en Dirk van Buren.

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2019
Bij haar verklaring van 28 augustus 2020 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV werd als gevolg van de maatregelen in het kader van COVID-19 uitgesteld en vond eerst 25 september plaats. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Cees Bakker.

Giftenreglement

De ALV van 26 april 2022 is tevens akkoord gegaan met het opgestelde Giftenreglement, dat inmiddels wettelijk verplicht is.

Beleidsplan en activiteiten

Klik hier voor het Beleidsplan (10-Puntenplan)

Ook voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 is er weer een 10-puntenplan opgesteld dat als basis en leidraad dient voor fractie en bestuur.

Daarnaast kunnen zich lopende deze periode belangrijke ontwikkelingen aandienen waarop EVB dient te acteren en een standpunt over moet innemen.

Deze standpunten zullen te allen tijde worden getoetst tijdens het Achterbanoverleg (ABO), het periodieke overleg met de leden.

Klik hier voor het jaarverslag van het bestuur en hier voor het jaarverslag van de fractie over 2022.

Klik hier voor het jaarverslag van het bestuur en hier voor het jaarverslag van de fractie over 2021.