Politieke Vereniging Echt voor Barendrecht (EVB) heeft de zogenoemde ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting. Onder bepaalde voorwaarden komen ANBI’s in aanmerking voor een vrijstelling van de erfen schenkingsbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.

Bij haar beschikking van 7 mei 2014 heeft de belastingdienst EVB aangemerkt als ANBI-instelling vanaf 1 januari 2014.
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 852886445.
Het KvK-nummer is 58127100.

Statuut
EVB is een vereniging met meer dan 100 leden. Zij is op 10 juni 2013 opgericht. In de statuten staat als doel omschreven (artikel 2):

1. De vereniging heeft ten doel:
a. het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Barendrecht;
b. de burgers van Barendrecht zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. de inwoners van de gemeente Barendrecht regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen;
b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Barendrecht en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
c. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
d. het houden van ledenvergaderingen;
e. het jaarlijks in de maand maart houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Barendrecht zal worden toegelicht;
f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Kandidaatstellingen als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement. De gestelde kandidaten zijn, ook na hun benoeming, autonoom met betrekking tot hun werkzaamheden voor de gemeenteraad of andere instantie.

Bestuur
Het bestuur van Echt voor Barendrecht bestaat uit vijf personen:
Voorzitter: Roeland Bol,  bereikbaar via 06-24868783
Penningmeester/vicevoorzitter: Piet van der Linden, bereikbaar via 06-43071130
Secretaris: Jan de Vries (ad interim), bereikbaar via secretaris@echtvoorbarendrecht.nl
Algemeen bestuurslid: Jan de Vries
Algemeen bestuurslid: Manon Brasser

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Correspondentieadres van het bestuur:
Boeier 135, 2991 KH Barendrecht, of mail naar
info@echtvoorbarendrecht.nl

Lid worden
Inschrijven als lid kan via het Inschrijfformulier elders op deze website. Voorwaarde is dat men in Barendrecht woonachtig is. Het lidmaatschap bedraagt thans € 27,50 per kalenderjaar.

Donateur worden
Inschrijven als donateur (of sympathisant) kan eveneens. Ook voor inwoners die niet in Barendrecht woonachtig zijn. Het donateurschap bedraagt eveneens € 27,50 per kalenderjaar (meer mag…).

Financiën
Echt voor Barendrecht heeft een betaalrekening bij de ING Barendrecht. Het IBAN-rekeningnummer is NL06INGB0006091706. Verder heeft de vereniging een Bonusspaarrekening gekoppeld aan dit rekeningnummer.

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering. Hieronder vindt u de meeste recente financiële jaaroverzichten:

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2018
Bij haar verklaring van 14 februari 2019 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Cees Bakker.

Klik hier voor het: Financieel Jaaroverzicht 2017
Bij haar verklaring van 13 maart 2018 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Cees Bakker.

Klik hier voor het:  Financieel Jaaroverzicht 2016
Bij haar verklaring van 14 maart 2017 heeft de Financiële Commissie de jaarstukken en bijbehorende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De Financiële Commissie bestond uit Dirk van Buren en Cees Bakker.