EVB stelt vragen over veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Barendrecht, 1 augustus 2018

Betreft: Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Geacht college,

Op 24 juli jl. zond het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een alarmerende brief over de veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek. Van deze brief ontving onze gemeenteraad een afschrift. Naar aanleiding van deze brief heeft Echt voor Barendrecht een aantal vragen.

1. In de brief geeft het college van B&W van Zwijndrecht aan dat er zich in de afgelopen weken verschillende incidenten op het rangeerterrein Kijfhoek hebben voorgedaan. Op het terrein wordt onder andere gewerkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bent u het met het college van B&W van Zwijndrecht eens dat ook inwoners van Barendrecht bij deze activiteiten risico lopen? Waren de genoemde incidenten bij u bekend? Zo ja, waarom heeft u dan de gemeenteraad niet over deze incidenten geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Graag worden wij alsnog geïnformeerd.
2. In de brief schetst het college van B&W van Zwijndrecht dat er na verschillende incidenten overleg is geweest tussen hen, ProRail, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe u betrokken was bij het overleg over deze incidenten? Heeft u van dit overleg wellicht notulen ontvangen? Wat heeft u met mogelijke informatie uit dit overleg gedaan? Als u niet betrokken was bij dit overleg waarom niet? En welke stappen gaat u zetten om hierover in het vervolg wel geïnformeerd te worden?
3. Het college van B&W van Zwijndrecht stelt in haar brief dat zij in bezit is van risicoanalyses waaruit zou blijken dat het effect van een incident op het rangeerterrein mensenlevens kan eisen. Zijn deze risicoanalyses bij u bekend? Zo ja, kunt u aangeven of in deze analyses ook de risicos bij incidentenvoor inwoners van onze gemeente is meegenomen? Wanneer dit niet het geval is, zou u dan alsnog een risicoanalyse voor inwoners van onze gemeente willen maken en naar de gemeenteraad willen zenden?
4. Het college van B&W van Zwijndrecht geeft in de brief aan dat er na de recente incidenten aanhoudende zorgen en ‘haarscheuren’ in het vertrouwen zijn ontstaan in ProRails veiligheidsbeleid- en cultuur. Zij doet daarom een beroep opde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om te bemiddelen. Ziet u gezien de mogelijke risico’s voor inwoners van onze gemeente voor Barendrecht ook een rol in dit proces? U kunt bijvoorbeeld overwegen om ook een briefmet uw zorgen naar de staatssecretaris te sturen om het verzoek van uw collega’s in Zwijndrecht te ondersteunen.
5. De burgemeester heeft twee nevenfuncties die mogelijk raakvlakken hebben met de incidenten bij Kijfhoek. Het gaat om het voorzitterschap Werkgroep incident Management Vervoer gevaarlijke stoffen en het voorzitterschap van de Denktank Transportveiligheid. Is de burgemeester in de afgelopen maanden vanuit een nevenfunctie ook betrokken geweest bij de incidenten in Kijfhoek? Zo ja, op welke manier? En wat is zijn deskundige inschatting over het veiligheidsbeleid- en de cultuur bij ProRail in het algemeen en bij Kijfhoek in het bijzonder?

 

We zien uw antwoorden met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Ruben van der Leer

EVB stelt vragen aan college vanwege hittegolf

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de aangekondigde hittegolf heeft EVB vragen gesteld aan het college van B&W. Eerder stelde EVB al vragen over de mogelijkheid voor een lokaal hitteplan met mogelijk extra aandacht voor de brandveiligheid van Barendrechtse natuurgebieden en extra zorg voor Barendrechtse ouderen.

De burgemeester gaf op de vragen van EVB onder andere aan dat Barendrecht voor de preventieve zorg voor ouderen afhankelijk is van de GGD Rijnmond en voor de brandveiligheid afhankelijk is van een veiligheidsregio. Aangezien er deze week al verscheidende natuurbrandjes in Barendrecht waren, onder andere aan de Carnissebaan, achtte de fractie van EVB het noodzakelijk om vervolgvragen te stellen ten behoeve van de veiligheid van de Barendrechtse natuur en haar inwoners. Raadslid Jonathan Vrijman: “Wij willen van het college weten waarom andere gemeentes wel een zelfstandige beslissing nemen om natuurbranden te voorkomen en de gemeente Barendrecht niet.

De gemeente Goeree-Overflakkee is bijvoorbeeld overgegaan tot het preventief sproeien van bermen en in andere gemeentes is het barbecuen in parken en natuurgebieden inmiddels verboden terwijl er langs onder andere de Oude Maas nog volop wordt gebarbecued.”

EVB wil aanpak onveilige rijstijl bezorgscooters

 Al het verkeer dient zich te houden aan de regels, zo ook de bezorgscooters van thuisbezorgrestaurants. Dat vindt Echt voor Barendrecht belangrijk. 

Enkele restaurants stunten de laatste tijd met steeds kortere bezorgtijden. Zo wordt er zelfs een levertijd van 20 minuten beloofd aan mensen die eten bestellen. De bereiding en bezorging van de maaltijd dient dan binnen de genoemde tijd te gebeuren. EVB is bang dat door deze strakke bezorgtijden de veiligheid in het geding komt omdat de bezorgers op hun scooters hard moeten rijden om op tijd te zijn, met alle gevolgen van dien.

Raadslid Kevin van Bommel van EVB heeft hierover enkele vragen gesteld aan het college van B&W. Van Bommel: “De strakke bezorgtijden zorgen er impliciet voor dat bezorgers bijvoorbeeld niet wachten voor een stoplicht en dat kan andere weggebruikers in gevaar brengen. Daarnaast laten enkele restaurants hun bezorgers op milieuvriendelijke elektrische scooters rijden, maar dit heeft wel als gevolg dat andere weggebruikers de scooters niet horen aankomen en dit heeft recent al geleid tot enkele bijna-ongelukken onder andere op de Voordijk.”

EVB wil dat maaltijdleveranciers worden aangesproken op hun rijgedrag en er een aanpak komt voor de langere termijn, de veiligheid moet gewaarborgd blijven voor alle weggebruikers.

EVB bij Gemeenteloket op ExxactFM

Oud EVB-raadslid Anita van Ewijk en EVB-fractievoorzitter Lennart van de Linden waren vorige week te gast bij Gemeenteloket op ExxactFM. Luister hier het interview met hen terug:

www.exxact.nl/gemeenteloket12072018

Gemeenteloket is het wekelijkse radioprogramma over politiek en gemeentelijke actualiteiten in Barendrecht. Het programma is elke donderdagavond vanaf 19u00 live te beluisteren.

Frisse politiek versus frisse scholen

De kwestie “frisse lucht in scholen” staat in Barendrecht politiek op de kaart, zo is ook te lezen in De Schakel van 19 juli j.l.

Het binnenklimaat op enkele basisscholen deugt niet en daar moet wat aan gebeuren. Wat precies en wie dat moet betalen, daar moet nog wel goed naar gekeken worden. Tot zover zijn alle politieke partijen in Barendrecht het eens. Geen kwestie van coalitie/oppositie. Waar wel politieke discussie over is, is de informatievoorziening over deze problematiek. Pas in juli 2018 stuurde wethouder Luijendijk (CDA) na aanhoudende vragen van EVB het rapport hierover aan de gemeenteraad. Er blijken miljoenen nodig om het op te lossen. Maar wat bleek nog meer? Het rapport dateert al van oktober 2017. De CDA-wethouder heeft het rapport met bevindingen en aanbevelingen al die tijd achtergehouden en onderhandelde ondertussen met de scholen over een oplossing en kostenverdeling. Daarnaast voerde het CDA als enige actief campagne op dit onderwerp in verkiezingstijd. Dat vindt EVB niet fris. En het zou andere partijen sieren als ze dat onderschrijven en hun controlerende taak op dit punt serieus nemen.

De fractie van Echt voor Barendrecht.

 

Bedankt en een fijne zomervakantie!

Echt voor Barendrecht kijkt dankzij u terug op een succesvol politiek seizoen! Barendrecht, bedankt en een fijne zomervakantie!

Hitteplan Barendrecht

EVB stelt vragen aan het college van B&W: Hitteplan Barendrecht

Geacht college,

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte in de regio en het mogelijk brandgevaar zijn verschillende gemeentes begonnen met een zogenaamd hitteplan. Zo is Stadsbeheer Rotterdam in Rotterdam begonnen met het extra onderhouden van het openbaar groen in de stad en worden prullenbakken en containers in de stadsparken vaker geleegd. Ook worden bij temperaturen boven de dertig graden verschillende bruggen in de stad gekoeld uit vrees voor de uitzetting van het metaal. In het Beatrixpark in Schiedam, heeft de gemeente Schiedam na brand al gewaarschuwd dat bij een volgende brand, barbecueën in dit park wordt verboden, zie bijgaande link:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/170509/Bij-volgende-brand-wordt-barbecueen-in-Schiedams-Beatrixpark-verboden

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van het bovenstaande enkele vragen.

  1. Bestaat er in onze gemeente ook een gemeentelijk hitteplan? Zo ja, waaruit bestaat dit? Zo nee, waarom niet?
  2. In onze gemeente zijn er verschillende recreatie- en natuurgebieden waar ondanks de droogte ook afgelopen weekend weer volop werd gebarbecued, bijvoorbeeld langs de Oude Maas of in de Zuidpolder bij natuurspeelplaats Barendbos. Zijn er in de genoemde of andere recreatie- of natuurgebieden vergelijkbare risico’s op brand als in het Beatrixpark in Schiedam? Zo ja, welke preventieve maatregelen kan het College inzetten om risico’s op brand te beperken?
  3. Beschikt het College over scenario’s of plannen om de risico’s op brand bij aanhoudende droogte in de natuurgebieden en parken van Barendrecht te beheersen? Zo nee, is het College bereid om hiervoor een noodplan op te stellen?
  4. Op welke praktische wijze zal de gemeente Barendrecht uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid in het geval van een Nationaal Hitteplan? En op welke wijze zal de GGD-Rotterdam Rijnmond de lokale uitvoering van het Nationale Hitteplan vormgeven ter ondersteuning van onze gemeente? Is hier ook sprake van een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld een focus op maatregelen in wijken, buurten, straten en gebouwen die het meest kwetsbaar zijn voor hitte? En is er daarnaast oog voor specifieke locaties met een grote aanwezigheid van kwetsbare groepen zoals woonzorglocaties?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Jonathan Vrijman.

Trimbaan Oude Maas wordt stevig opgeknapt

Een Echt Veel Betere trimbaan voor Barendrecht. Dat is wat Willem Booij wil bereiken. De Barendrechtse gemeenteraad nam een door hem namens EVB ingediend voorstel hiertoe unaniem aan.

Booij is tevreden met de uitkomst. “De trimbaan is van oudsher een belangrijke plek geweest voor sportende en recreërende Barendrechters, maar is in de loop der jaren minder aantrekkelijk geworden voor het grote aantal sportievelingen dat nog steeds veelvuldig gebruik maakt van deze voorziening”.

De door EVB geïnitieerde motie ‘Upgrade Trimbaan Oude Maas Barendrecht’ werd mede ingediend door de fracties van CDA, SGP/CU en VVD. De motie kon uiteindelijk rekenen op raadsbrede steun en werd dus unaniem aangenomen.

In de motie wordt het college verzocht een opdracht aan de Landschapstafel te formuleren voor het uitvoeren van aanpassingen, kansen en suggesties ten behoeve van de trimbaan en deze te voorzien van een dekkingsvoorstel. De raad wil medio oktober 2018 geïnformeerd worden over de voortgang van dit proces.

Betere gebiedsaanduiding ter promotie Havenhoofd

Betere gebiedsaanduiding ter promotie van het Havenhoofd. Dat wil Cicilia Rijsdijk (EVB) bereiken. De Barendrechtsegemeenteraad nam een door haar ingediend voorstel hiertoe aan. Het nabijgelegen gebied Carnisselande Vaanpark trekt dagelijks duizenden mensen die er gaan winkelen bij o.a.IKEA en Baby-park.

Rijsdijk is tevreden: Het Havenhoofd is met haar grote variëteit aan kwalitatief hoogwaardige horeca inmiddels uitgegroeid tot een culinaire hotspot met regionale uitstraling. Daar mag Barendrecht trots op zijn! Maar het ontbreekt momenteel aan duidelijke gebiedsaanduiding”. Door betere bewegwijzering en promotie, verwacht Rijsdijk dat meer bezoekers van de Vaanparken spontaan een bezoek brengen aan het nabijgelegen Havenhoofd. Rijsdijk: “Daar profiteren Barendrechtse ondernemers van en dat is weer goed nieuws voor de Barendrechtse economie!”

Zorgen om bereikbaarheid Barendrecht door OV-staking

Foto/Beeldrecht: BarendrechtNU/Jordi Menheer

Vanaf aankomende woensdag 27 juni tot en met zaterdag 30 juni zal het streekvervoer in de regio Rotterdam staken. Hier zullen ook veel Barendrechters die met het openbaar vervoer reizen flink hinder van ondervinden. Volgens raadslid Kevin van Bommel betreft de staking niet alleen het busvervoer van regiovervoerders Arriva en Connexxion, maar ook bussen van de RET. Sommige chauffeurs van de RET vallen namelijk ook onder de cao van het streekvervoer en niet onder de cao van de RET, dit heeft als gevolg dat de dienstregeling van de RET een gatenkaas wordt, sommige bussen rijden wel en sommige niet. Ons dorp zal deze drie dagen met het openbaar vervoer slecht te bereiken zijn.

Een eerdere tweedaagse staking van het streekvervoer in april is volgens Van Bommel door de RET slecht ondervangen. Op de website en op de elektronische borden bij de bushaltes werden ergeen mededelingen gedaan over het uitvallen van bussen. Het leek wel of de RET zelf niet wist welke chauffeurs reden en welke niet. Dit had als gevolg dat vele reizigers strandden bij de bushaltes in het dorp. Soms stonden er wel dertig mensen langer dan een half uur te wachten omdat de elektronische borden bleven aangeven dat er een bus in aantocht was. Irritant en absoluut onnodig.

Echt voor Barendrecht roept wethouder Luijendijk van Verkeer op om in de aanloop naar de OV-staking contact op te nemen met de RET. Van Bommel: Het zou goed zijn als wethouder Luijendijk de RET duidelijk maakt dat het voor de bereikbaarheid van Barendrecht essentieel is dat de bussen blijven rijden en wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk blijkt te zijn dat hier dan heel duidelijk naar de reizigers over gecommuniceerd wordt.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.