Aanvullende schriftelijke vragen inzake graffiti

Barendrecht, 19 juni 2019

Aanvullende schriftelijke vragen inzake graffiti

Geacht college,

Op 1 mei jl. heeft de fractie van Echt voor Barendrecht vragen gesteld over graffiti voorzien van rapportage. Op 13 mei jl. (uw brief met kenmerk 68056) heeft u ons uw antwoordbrief toegezonden. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Echt voor Barendrecht nog een aantal vragen. Na een oproep van EVB in de media zijn er meerdere reacties ontvangen, deze zijn gebundeld in bijgaande rapportage. Met de ontvangen reacties trekken wij de conclusie dat er op veel plaatsen graffiti aanwezig is.

Financieel oogpunt
U geeft aan dat het voornamelijk een kostenafweging is om graffiti te verwijderen, los van het verwijderen van aanstootgevende teksten. Over de kosten hebben wij nog de volgende vragen:

1. Wat zijn de kosten per m² om graffiti te verwijderen?
2. Kan de wethouder een schatting geven hoeveel m² graffiti er volgens zijn gegevens momenteel in Barendrecht ongeveer is?
3. Wat is het jaarlijks begrootte budget om graffiti te verwijderen, en wat is daar nog van over?

Verwijderde locaties
De antwoordbrief doet vermoeden dat een op aantal locaties graffiti reeds is verwijderd.

4. Wat is, na aanlevering van het document graffiti in Barendrecht door EVB in april jl., het huidig aantal meldingen van graffiti?
5. Kan de wethouder een specificatie geven van het aantal officieel geregistreerde graffitibekladdingen met daarin een onderverdeling naar particulier, gemeentegrond, derden (Stedin).

Elektrakasten in de openbare ruimte
U geeft aan dat de gemeente alleen aanstootgevende teksten verwijdert van elektriciteitskasten van derden (bijv. Stedin). Iedere Barendrechter ziet dagelijks graffititeksten in de openbare ruimte en in kasten in eigendom van derden, maar hier wordt nauwelijks naar omgekeken.

6. Kan het college firma Arco de opdracht geven graffiti te verwijderen van eigendommen van derden? Graag met toelichting.

Muurschilderingen en gedoogde graffiti locaties
In de antwoordbrief staat geschreven dat er op dit moment geen middelen beschikbaar zijn om muurschilderingen als in het tunneltje in Buitenoord te realiseren.

7. Kan het college aangeven wat de kosten waren van de muurschilderingen die al zijn uitgevoerd in Buitenoord?

U geeft aan dat bij skatebanen en JOP’s aanstootgevende teksten worden verwijderd. Niet alle graffiti
wordt hier verwijderd gezien de frequentie van het aanbrengen ervan en de kosten van het verwijderen
die hier mee gepaard gaan.

8. In andere steden wordt gewerkt met ‘Legale graffiti locaties’. Is het mogelijk deze locaties ook in Barendrecht aan te wijzen bij de skatebanen en/of JOP’s in Barendrecht? Doel hiervan is dat graffiti in mindere mate op andere plekken in de openbare ruimte is terug te vinden. Graag met toelichting.

Ik verwijs u nogmaals naar bijgaande aanvullende rapportage met de locaties van graffiti.

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Kevin van Bommel

Bijlage: aanvullende rapportage met locaties van graffiti


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: